Chat with us, powered by LiveChat

SII

Ochrona praw

Eksperci SII radzą

Eksperci SII radzą - strona 8

"Eksperci SII radzą" to zbiór ponad 100 odpowiedzi na najczęściej zgłaszane pytania i problemy inwestorów indywidualnych. To praktyczna i niezbędna wiedza, którą powinien posiadać każdy inwestor giełdowy. Przez kilka ostatnich lat udzieliliśmy tysiące porad prawnych w odpowiedzi na  zadawane przez inwestorów indywidualnych pytania. Oto najczęściej powtarzające się:

 

1. Przymusowe wykupy i odkupy akcji

2. Prawo poboru

3. Dywidenda

4. Walne zgromadzenie spółki publicznej

5. Spółki w upadłości

 

6. Wezwania

7. NewConnect

 

 

8. Podatki giełdowe

 

 

9. Różne

 

Czy spółka może opóźnić publikację informacji poufnej?

15.09.2011

Czy spółka może opóźnić publikację informacji poufnej?

W niektórych uzasadnionych przypadkach spółki publiczne mogą opóźnić przekazanie informacji poufnej do publicznej wiadomości. Zasady i warunki skorzystania z tej możliwości określają przepisy ustawy o ofercie publicznej.Zobacz więcej

W jakim terminie spółka musi opublikować informację poufną?

15.09.2011

W jakim terminie spółka musi opublikować informację poufną?

Dla bezpieczeństwa i efektywności rynku konieczne jest zapewnienie równego dostępu do informacji wszystkim jego uczestnikom. W tym celu spółki notowane na giełdzie zobowiązane są do publikacji informacji bieżących i okresowych oraz informacji poufnych. Przepisy prawa określają, w jakim terminie informacje te powinny zostać przekazane do publicznej wiadomości.Zobacz więcej

Jakie kary grożą za wykorzystanie bądź ujawnienie informacji poufnej?

15.09.2011

Jakie kary grożą za wykorzystanie bądź ujawnienie informacji poufnej?

Zarówno ujawnienie informacji poufnej, jak również wykorzystanie informacji poufnej wbrew zakazowi, zagrożone jest karą grzywny, karą pozbawienia wolności albo obiema tymi karami łącznie.Zobacz więcej

Co grozi za nieprzekazanie odpowiednich informacji o zmianie stanu posiadania w terminie wynikającym z przepisów?

08.09.2011

Co grozi za nieprzekazanie odpowiednich informacji o zmianie stanu posiadania w terminie wynikającym z przepisów?

Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie określonego progu głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązku poinformowania o tej zmianie, akcjonariusz nie będzie mógł wówczas wykonywać prawa głosu w zakresie, w jakim doszło do przedmiotowego naruszenia.Zobacz więcej

W jakim terminie akcjonariusz powinien poinformować o przekroczeniu określonych progów w akcjonariacie spółki publicznej?

08.09.2011

W jakim terminie akcjonariusz powinien poinformować o przekroczeniu określonych progów w akcjonariacie spółki publicznej?

Podmiot, który osiągnął, przekroczył lub zszedł poniżej któregokolwiek z progów, jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę niezwłocznie.Zobacz więcej

Kiedy i w jakim terminie należy poinformować o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej?

08.09.2011

Kiedy i w jakim terminie należy poinformować o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej?

Akcjonariusze spółek publicznych muszą informować spółkę i Komisję Nadzoru Finansowego o osiągnięciu lub przekroczeniu ustalonych w przepisach progów ogólnej liczby głosów w spółce.Zobacz więcej

Czy akcjonariusz może skierować do spółki pytania poza walnym zgromadzeniem?

07.09.2011

Czy akcjonariusz może skierować do spółki pytania poza walnym zgromadzeniem?

Informacje dotyczące działalności spółki, publikowane w formie raportów bieżących czy w prasie, nie zawsze pozwalają na pełną ocenę sytuacji finansowej podmiotu. Wówczas akcjonariusze mogą próbować uzyskać informację od zarządu nie tylko na walnym zgromadzeniu, ale również poza nim.Zobacz więcej

Czy Zarząd może odpowiedzieć na pytania zadane podczas walnego zgromadzenia na piśmie?

07.09.2011

Czy Zarząd może odpowiedzieć na pytania zadane podczas walnego zgromadzenia na piśmie?

Zasadą jest, że zarząd odpowiada na pytania ustnie w trakcie WZ. Jednakże, jeżeli zachodzą ku temu ważne powody zarząd może udzielić odpowiedzi na pytania na piśmie.Zobacz więcej

Co jeśli zarząd odmówi podczas walnego zgromadzenia udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące sprawy objętej porządkiem obrad?

07.09.2011

Co jeśli zarząd odmówi podczas walnego zgromadzenia udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące sprawy objętej porządkiem obrad?

Zarząd nie zawsze musi udzielić odpowiedzi akcjonariuszowi podczas obrad walnego zgromadzenia. Jeżeli jednak odmowa jest bezpodstawna, akcjonariusz może dochodzić swoich praw w sądzie.Zobacz więcej

Jakie pytania akcjonariusz może zadawać podczas walnego zgromadzenia spółki?

07.09.2011

Jakie pytania akcjonariusz może zadawać podczas walnego zgromadzenia spółki?

Walne zgromadzenie to bardzo dobra okazja dla akcjonariuszy do spotkania się bezpośrednio z zarządem spółki. Akcjonariusze z pewnego źródła mogą dowiedzieć się o bieżącej sytuacji finansowej emitenta czy perspektywach na przyszłość. Czy zawsze jednak zarząd musi odpowiadać na pytania akcjonariuszy?Zobacz więcej

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie