Chat with us, powered by LiveChat

Czy jako akcjonariusz danej spółki mogę dowiedzieć się, kim są pozostali akcjonariusze?

Obrót giełdowy jest anonimowy. O tym kto zawiera transakcję, nie wie nawet sama giełda (transakcje zawierane są za pośrednictwem członków giełdy, a nie bezpośrednio przez samych inwestorów). Również spółki zazwyczaj nie znają swojego akcjonariatu, szczególnie jeśli jest on mocno rozdrobiony. W niektórych przypadkach można jednak dowiedzieć się nieco o podmiotach będących akcjonariuszami emitenta.


Lista akcjonariuszy – w szczególności spółki publicznej – ulega nieustającym zmianom ze względu na dużą płynność akcji. Nie istnieją oficjalne rejestry akcjonariuszy, ponieważ każda próba stworzenia takiego rejestru byłaby z góry skazana na niepowodzenie. Zatem w przypadku spółek publicznych posiadających rozproszony akcjonariat nikt nie dysponuje pełną wiedzą na temat tego, jakie osoby wchodzą w skład akcjonariatu spółki w danej chwili.

 

Jedynie KNF posiada możliwość ustalenia tożsamości osoby z rachunku maklerskiego, z którego zostało wydane zlecenie. Dane inwestorów posiadają także biura maklerskie, które prowadzą rachunek papierów wartościowych. Inwestor może mieć jednak akcje w kilku biurach maklerskich, a więc będzie to informacja niepełna.


Warto jednak zwrócić uwagę, że są pewne instrumenty, które pozwalają choćby w przybliżeniu poznać skład akcjonariatu. Spółki publiczne muszą publikować wykazy akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, a także na żądanie akcjonariuszy udostępniać listę wszystkich akcjonariuszy biorących udział w walnym zgromadzeniu. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że tak naprawdę jest to informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali akcje w dniu rejestracji. W terminie walnego zgromadzenia, te osoby nie muszą już być akcjonariuszami spółki.


W przypadku nabywania lub zbywania znacznych pakietów akcji spółki publikują także informacje o zmianie stanu posiadania ich akcjonariuszy (więcej na ten temat: Kiedy i w jakim terminie należy poinformować o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej?)

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie