Chat with us, powered by LiveChat

SII

Ochrona praw

Eksperci SII radzą

Eksperci SII radzą - strona 5

"Eksperci SII radzą" to zbiór ponad 100 odpowiedzi na najczęściej zgłaszane pytania i problemy inwestorów indywidualnych. To praktyczna i niezbędna wiedza, którą powinien posiadać każdy inwestor giełdowy. Przez kilka ostatnich lat udzieliliśmy tysiące porad prawnych w odpowiedzi na  zadawane przez inwestorów indywidualnych pytania. Oto najczęściej powtarzające się:

 

1. Przymusowe wykupy i odkupy akcji

2. Prawo poboru

3. Dywidenda

4. Walne zgromadzenie spółki publicznej

5. Spółki w upadłości

 

6. Wezwania

7. NewConnect

 

 

8. Podatki giełdowe

 

 

9. Różne

 

Jakie są sankcje za nabycie akcji bez uprzedniego ogłoszenia wymaganego przepisami prawa wezwania?

03.08.2012

Jakie są sankcje za nabycie akcji bez uprzedniego ogłoszenia wymaganego przepisami prawa wezwania?

Nabycie akcji bez uprzedniego ogłoszenia wymaganego przepisami prawa wezwania wiąże się z sankcjami przewidzianymi w ustawie o ofercie publicznej.Zobacz więcej

W jakich przypadkach wyłączone są obowiązki ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji spółki publicznej?

03.08.2012

W jakich przypadkach wyłączone są obowiązki ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji spółki publicznej?

Ustawa o ofercie publicznej przewiduje wiele wyjątków, w których ogłoszenie odpowiedniego wezwania na sprzedaż akcji nie jest konieczne.Zobacz więcej

Kiedy powstaje obowiązek ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji spółki publicznej?

03.08.2012

Kiedy powstaje obowiązek ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji spółki publicznej?

Konieczność ogłoszenia wezwania powstaje w przypadkach nabycia w krótkim czasie znacznych pakietów akcji, a także przekroczenia określonego w ustawie progu ogólnej liczby głosów.Zobacz więcej

Czy akcjonariusz spółki wycofanej z obrotu z mocy prawa, której akcje w dalszym ciągu pozostają zdematerializowane, może skutecznie żądać wydania przez zarząd dokumentów akcji w formie papierowej?

03.08.2012

Czy akcjonariusz spółki wycofanej z obrotu z mocy prawa, której akcje w dalszym ciągu pozostają zdematerializowane, może skutecznie żądać wydania przez zarząd dokumentów akcji w formie papierowej?

Na skutek uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki następuje, z upływem określonego w przepisach terminu, wycofanie z obrotu notowanych akcji. Powstają wówczas wątpliwości, czy akcjonariusz może żądać wydania mu przez zarząd dokumentów akcji.Zobacz więcej

Czy można zbyć akcje upadłej spółki wycofanej z obrotu giełdowego?

03.08.2012

Czy można zbyć akcje upadłej spółki wycofanej z obrotu giełdowego?

Istnieje możliwość nabywania i zbywania akcji spółki wycofanej z obrotu giełdowego. Inne są jednak zasady obrotu, który nie odbywa się już na rynku giełdowym.Zobacz więcej

Czy akcje spółki po ogłoszeniu upadłości mogą być przedmiotem notowań giełdowych?

03.08.2012

Czy akcje spółki po ogłoszeniu upadłości mogą być przedmiotem notowań giełdowych?

Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki lub postanowienia o oddaleniu wniosku ze względu na brak możliwości zaspokojenia kosztów postępowania z majątku spółki, skutkuje wycofaniem akcji z obrotu. Nie następuje to jednak od razu, ale po upływie określonego w przepisach terminu.Zobacz więcej

Według jakich zasad można zarejestrować się na WZA upadłej spółki wycofanej z obrotu?

03.08.2012

Według jakich zasad można zarejestrować się na WZA upadłej spółki wycofanej z obrotu?

Sposób rejestracji na walne zgromadzenie spółki wycofanej z obrotu zależy od tego, czy spółka pozostała publiczna, czy też zniesiono dematerializację jej akcji.Zobacz więcej

Jakie są warunki zawierania transakcji pakietowych na rynku regulowanym?

03.08.2012

Jakie są warunki zawierania transakcji pakietowych na rynku regulowanym?

Podstawowym warunkiem możliwości zawarcia transakcji pakietowej jest konieczność dopuszczenia przez Zarząd Giełdy do obrotu giełdowego instrumentu finansowego będącego przedmiotem tej transakcji.Zobacz więcej

Co inwestor musi zrobić, żeby obracać papierami wartościowymi na rynkach zagranicznych?

03.08.2012

Co inwestor musi zrobić, żeby obracać papierami wartościowymi na rynkach zagranicznych?

Warunkiem dokonywania obrotu papierami wartościowymi notowanymi na rynkach poza granicami kraju jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim, które ma w swojej ofercie możliwość zawierania transakcji na danym rynku.Zobacz więcej

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie