Chat with us, powered by LiveChat

Jakie pytania akcjonariusz może zadawać podczas walnego zgromadzenia spółki?

Walne zgromadzenie to doskonała okazja dla akcjonariuszy do spotkania się z osobami zarządzającymi spółką. Bezpośrednio od zarządu można dowiedzieć się o bieżącej sytuacji gospodarczej i kondycji finansowej emitenta czy też poznać perspektywy na przyszłośc. Nie zawsze w czasie obrad jednak zarząd musi udzielić odpowiedzi.

 

Podczas obrad walnego zgromadzenia akcjonariusz w zasadzie może zadać dowolne pytanie. Nie zawsze jednak zarząd będzie musiał odpowiedzieć. W niektórych przypadkach może mieć nawet obowiązek odmowy udzielenia informacji.

 

Zarząd zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi wyłącznie na pytania, które są uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Oznacza to, że pytania powinny ograniczać się do takich, które pozwolą wyjaśnić wątpliwości związane ze sprawami omawianymi na walnym zgromadzeniu czy ułatwią podjęcie decyzji w sprawie sposobu głosowania nad zaproponowanymi uchwałami. Zarząd nie musi również udzielać informacji, które zostały już w odpowiedni sposób zamieszczone na stronie internetowej spółki.


Co więcej, zarząd nie odpowie na pytania akcjonariuszy, gdyby wiązało się to z możliwością wyrządzenia szkody spółce albo spółce z nią powiązanej. Przez szkodę taką w szczególności rozumie się ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, a więc informacji, które mogłyby wykorzystać przeciwko spółce podmioty konkurencyjne. Podstawą odmowy udzielenia informacji może być także możliwość poniesienia przez członka zarządu odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej, czego przykładem mogłoby być np. ujawnienie tajemnicy państwowej czy informacji poufnej.

 

Jeżeli pytanie dotyczy sprawy objętej porządkiem obrad, wówczas odpowiedź powinna zostać udzielona ustnie podczas obrad walnego zgromadzenia. W uzasadnionych przypadkach odpowiedź może zostać udzielona na piśmie poza walnym zgromadzeniem w terminie dwóch tygodni.

 

Zobacz też:

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie