Chat with us, powered by LiveChat

Kto i kiedy może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały WZA?

Zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o jej uchylenie może być uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza.

 

W przypadku spółki niepublicznej powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały. Dla spółki publicznej termin ten wynosi natomiast miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.

 

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje:

- zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
- akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej),
- akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,
- akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

 

Wnosząc powództwo, należy również wiedzieć, iż w przypadku oczywiście bezzasadnego powództwa, sąd, na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotności wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Ponadto, nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie