Chat with us, powered by LiveChat

Czy wycofanie z mocy prawa upadłej spółki z obrotu regulowanego powinno skutkować również z mocy prawa zniesieniem dematerializacji tych akcji?

Wycofanie akcji spółki publicznej w upadłości z mocy prawa z obrotu na rynku regulowanym nie skutkuje równocześnie zniesieniem dematerializacji tych akcji.

 

W konsekwencji spółka przestaje podlegać obowiązkom wynikającym z Ustawy o ofercie publicznej, natomiast nadal pozostaje spółką publiczną, dla której zastosowanie mają właściwe przepisy KSH, dotyczące między innymi sposobu zwoływania walnego zgromadzenia i rejestracji w nim uczestnictwa.

 

Zniesienie dematerializacji akcji może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych przez zarząd spółki publicznej. Zniesienie dematerializacji, czyli wyrejestrowanie akcji z kont ewidencyjnych w Krajowym Depozycie następuje w związku z rozwiązaniem z emitentem umowy o rejestrację tych akcji.

 

Dodatkowo od niedawna Krajowy Depozyt Papierów Wartościowy został uprawniony do rozwiązania umowy o rejestrację akcji w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego emitentowi, w przypadku którego upłynęło 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie