Chat with us, powered by LiveChat

Na czym polega głosowanie grupami oraz komu i czemu służy ten sposób głosowania?

Przy powoływaniu rady nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór jej członków dokonywany przez najbliższe walne zgromadzenie odbywa się w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet jeśli statut przewiduje inny sposób powoływania tego organu.

 

Wówczas osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady. Nie biorą one jednak już udziału w wyborze pozostałych członków. Pozostałe mandaty w radzie nadzorczej obsadza się natomiast w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeżeli na walnym zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, wyborów się nie dokonuje.

 

Jeżeli rada nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków rady nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym, a zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu.

 

Głosowanie w grupach odbywa się także w sytuacjach, kiedy w spółce istnieją akcje o różnych uprawnieniach. Wówczas takim sposobem powinny być powzięte uchwały o zmianie statutu, obniżeniu kapitału zakładowego, umorzeniu akcji i emisji nowych akcji uprzywilejowanych, mogące naruszyć prawa dotychczasowych akcjonariuszy danego rodzaju akcji. W każdej grupie akcjonariuszy uchwała powinna być powzięta większością głosów, jaka jest wymagana do powzięcia tego rodzaju uchwały na walnym zgromadzeniu. Statut może również przywidywać, że zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów oraz uprawnień osobistych przyznanych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi następuje za odszkodowaniem.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie