Chat with us, powered by LiveChat

Jakie są warunki zawierania transakcji pakietowych na rynku regulowanym?

Podstawowym warunkiem możliwości zawarcia transakcji pakietowej jest konieczność dopuszczenia przez Zarząd Giełdy do obrotu giełdowego instrumentu finansowego będącego przedmiotem tej transakcji. Przedmiotem transakcji pakietowych nie mogą być jednak instrumenty finansowe notowane w systemie animatora rynku.

 

Ponadto obrót danymi instrumentami finansowymi nie może być zawieszony, a transakcje pakietowe mogą być zawierane wyłącznie w dniach, w których odbywają się sesje giełdowe (w trakcie trwania sesji lub poza godzinami sesji giełdowej).

 

Bezpośrednimi stronami transakcji pakietowej są członkowie giełdy, a warunkiem zawarcia takiej transakcji jest

złożenie do systemu transakcyjnego giełdy przez co najmniej jednego członka giełdy zlecenia kupna oraz zlecenia
sprzedaży tej samej liczby instrumentów finansowych będących przedmiotem transakcji pakietowej, po tej samej
cenie i z tą samą datą rozliczenia.

 

W przypadku transakcji pakietowych akcjami zawieranych w czasie trwania sesji giełdowej zlecenia powinny zostać przekazane w godz. 8:30-17:05, a w przypadku transakcji zawieranych poza godzinami sesyjnymi zlecenia przekazane muszą zostać w godzinach 17:05-17:20.

 

Transakcja pakietowa, której przedmiotem są akcje, może być zawarta, jeżeli:

  • przedmiotem transakcji jest pakiet akcji o wartości nie mniejszej niż minalna wartość transakcji pakietowej określona przez Zarząd Giełdy,
  • maksymalna różnica pomiędzy ceną akcji określoną w zleceniu a ostatnim kursem z tych akcji z sesji giełdowej nie jest wyższa niż 10%. W przypadku transkacji pakietowej zawieranej poza godzinami sesji giełdowej, transakcja może być zawarta również wtedy, gdy różnica pomiędzy ceną akcji w zleceniu a kursem odniesienia nie jest wyższa niż 40%. Kurs odniesienia określany jest wówczas jako średnia arytmetyczna (ważona obrotami) kursów wszystkich transakcji danymi akcjami z sesji giełdowej w dniu, w którym transakcja pakietowa ma zostać zawarta.

 

Nieco inne są zasady zawierania transakcji pakietowych pozostałymi instrumentami finansowymi (w zakresie m.in. minimalnych wolumenów, godzin przekazywania zleceń, dopuszczalnych różnic cen). Odrębne są także zasady zawierania transakcji pakietowych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie