Chat with us, powered by LiveChat

Czy akcjonariusz spółki wycofanej z obrotu z mocy prawa, której akcje w dalszym ciągu pozostają zdematerializowane, może skutecznie żądać wydania przez zarząd dokumentów akcji w formie papierowej?

Na skutek uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki lub postanowienia o oddaleniu wniosku ze względu na brak możliwości zaspokojenia kosztów postępowania z majątku spółki następuje, z upływem określonego w przepisach terminu, wycofanie z obrotu notowanych akcji. Powstają wówczas wątpliwości, czy akcjonariusz może żądać wydania mu przez zarząd dokumentów akcji.

 

Do chwili zniesienia dematerializacji akcji akcjonariusz nie może jednak skutecznie żądać od spółki wydania dokumentów akcji, gdyż do tego czasu akcje istnieją wyłącznie jako zapis na rachunku papierów wartościowych, co nie umniejsza w żaden sposób możliwości realizacji praw z akcji.

 

Do czasu wyrejestrowania wszystkich akcji spółki z depozytu papieru wartościowych (zniesienia ich dematerializacji) spółka ciągle posiadać będzie status spółki publicznej. W praktyce oznacza to, że będą miały dla niej zastosowanie przepisy kodeksu spółek hanldowych właściwe dla spółek publicznych, w tym zasady zwoływania walnych zgromadzeń i rejestracji w nich uczestnictwa.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie