Chat with us, powered by LiveChat

Czy akcjonariusz może skierować do spółki pytania poza walnym zgromadzeniem?

Informacje dotyczące działalności spółki, publikowane w formie raportów bieżących czy w prasie, nie zawsze pozwalają na pełną ocenę sytuacji finansowej i perspektyw emitenta. Dobrym miejscem na zadawanie pytań i na zasięgnięcie informacji o spółce jest walne zgromadzenie. Nie zawsze jednak akcjonariusze mają czas i chęć, aby w nim uczestniczyć. Wówczas mogą próbować uzyskać odpowiedź od zarządu poza walnym zgromadzeniem.

 

Każdy akcjonariusz może zgłosić do zarządu spółki wniosek o udzielenie informacji poza walnym zgromadzeniem. W takim przypadku pytanie nie musi mieć związku z porządkiem obrad walnego zgromadzenia. Z oczywistych jednak względów pytanie powinno być związane jednak z działalnością emitenta.

 

W przeciwieństwie do pytań zadawanych podczas obrad walnego zgromadzenia, dotyczących porządku obrad, zarząd może, ale nie musi na nie wcale udzielić odpowiedzi. Zarząd nie może również udzielić odpowiedzi, jeżeli informacja mogłaby wyrządzić szkodę spółce lub spółce od niej zależnej.

 

Odpowiedzi zarząd udziela akcjonariuszowi na piśmie, a dodatkowo wówczas zobowiązany jest do publikacji tych odpowiedzi w formie raportu bieżącego. Inwestor zwracając się z wnioskiem do spółki o udzielenie informacji powinien załączyć kopię świadectwa depozytowego, na potwierdzenie, że jest akcjonariuszem spółki.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie