Chat with us, powered by LiveChat

W jaki sposób należy wyliczyć dzień prawa poboru?

Dzień prawa poboru nowych akcji określa uchwała walnego zgromadzenia. W spółkach niepublicznych nie może zostać on ustalony później niż po trzech miesiącach od momentu powzięcia uchwały, a w przypadku spółek publicznych - po upływie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały. Akcjonariusze posiadający akcje spółki w tym dniu otrzymują prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji. Trzeba jednak uważać na zasady rozliczania transakcji obowiązujące na polskim rynku.

 

Ponieważ zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi przeniesienie papierów wartościowych następuje z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych, a w Polsce rozliczenie giełdowych transakcji (dla akcji) następuje w terminie dwóch dni roboczych po zawarciu transakcji, prawo poboru uzyskają ci akcjonariusze, którzy transakcje nabycia akcji zawarli nie później niż dwie sesje giełdowe przed dniem prawa poboru (i posiadali akcje na koniec tej sesji). Ostatni dzień w którym można jeszcze nabyć akcje z prawem poboru oznaczany jest przez Giełdę jako "P".

 

Oznacza to, że z akcji, dla których inwestor zawarł transakcje kupna w dniu (a także dzień przed), który emitent (walne zgromadzenie) określił jako dzień prawa poboru (P+2), nie będą już przysługiwać prawa poboru. Z tego względu, po zakończeniu sesji przypadającej na dwa dni powszednie przed dniem podanym przez spółkę jako dzień prawa poboru, giełda skoryguje kurs odniesienia o teoretyczną wartość prawa poboru (więcej na ten temat: W jaki sposób ustala się kurs odniesienia po odcięciu prawa poboru?). Inwestor, który nie był zorientowany, że właśnie minął dzień, w którym akcje były notowane jeszcze z prawem poboru, na następnej sesji może być zaskoczony „nagłym” silnym spadkiem kursu akcji (jeśli jednak posiadał akcje na rachunku, spadek ten powinien, przynajmniej teoretycznie, być wyrównany przez „dopisane” do rachunku nowe papiery wartościowe - prawa poboru).

 

Jak wynika z powyższego, inwestor może sprzedać akcje już w dniu przypadającym na jedną sesję przed dniem prawa poboru wyznaczonym przez walne zgromadzenie (P+1), zachowując to prawo, czyli prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie