Chat with us, powered by LiveChat

Czy istnieje jakiś minimalny, wymagany ustawą, odstęp czasu między ogłoszeniem dwóch kolejnych wezwań na akcje tej samej spółki?

Zarówno w "Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”, jak również w "Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań” nie ma żadnego zapisu odnoszącego się do minimalnego odstępu pomiędzy dwoma kolejnymi wezwaniami na akcje tej samej spółki.

 

Co więcej, podczas trwania pierwszego wezwania możliwe jest także ogłoszenie tzw. kontrwezwania, czyli innego wezwania na akcje tego samego podmiotu.

 

Nie jest możliwe za to odstąpienie od ogłoszonego wezwania, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji po nie niższej cenie. W okresie między dokonaniem zawiadomienia a zakończeniem wezwania, podmiot który wezwanie ogłasza (także pośrednio), nie może nabywać i zbywać akcji tej spółki (chyba że w ramach tego wezwania).

 

Wyżej wymienione akty prawne określają m.in. terminy powiadomienia KNF, Giełdy oraz agencji informacyjnej, a także upublicznienia treści wezwania oraz przyjmowania zapisów.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie