Chat with us, powered by LiveChat

Kto wybiera biegłego rewidenta? Kto zawiera umowę? Czy można taką umowę rozwiązać?

Jeżeli statut nie przewiduje inaczej, wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki (w spółkach akcyjnych – walne zgromadzenie). Takiego wyboru nie może dokonać jednak zarząd.

 

Umowę o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego z podmiotem uprawnionym do jego przeprowadzenia zawiera kierownik jednostki, a więc w przypadku spółki akcyjnej – jej zarząd.

 

Rozwiązanie takiej umowy możliwe jest jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy, a podstawy takiej nie stanowią różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów rewizji finansowej. Nieważne z mocy prawa jest natomiast badanie lub przegląd sprawozdania finansowego przeprowadzone z naruszeniem warunków bezstronności i niezależności biegłego rewidenta.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie