Chat with us, powered by LiveChat

Czy Zarząd może odpowiedzieć na pytania zadane podczas walnego zgromadzenia na piśmie?

Czy Zarząd może odpowiedzieć na pytania zadane podczas walnego zgromadzenia na piśmie?

 

Zasadą jest, że zarząd odpowiada na pytania ustnie w trakcie WZ.

Jednakże, jeżeli zachodzą ku temu ważne powody zarząd może udzielić odpowiedzi na pytania (dotyczące spółki i mające znaczenie dla oceny spraw objętych porządkiem obrad) na piśmie w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia  żądania podczas walnego zgromadzenia. Zobowiązanie zarządu do udzielenia odpowiedzi na piśmie powinno zostać ujawnione w protokole zgromadzenia.


Podstawa prawna: Art. 428 § 5 k.s.h.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie