Chat with us, powered by LiveChat

SII

Stowarzyszenie

Statut, cele, uchwały

Statut, cele, uchwały

Obowiązujący Statut Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych został uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 15 maja 2010 r., a następnie zmieniony uchwałą Walnego Zebrania z dnia 22 stycznia 2011 r. Tekst jednolity Statutu został ustalony przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia. Statut wszedł w życie w dniu 14 marca 2011 r., z chwilą rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS.

 

 

Celem Stowarzyszenia jest działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz upowszechnianie i ochrona praw inwestorów indywidualnych jako konsumentów usług świadczonych przez instytucje finansowe, w szczególności poprzez:

 

 1. pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji dających inwestorom indywidualnym możliwość czynnego wpływu na kształt rynku kapitałowego w Polsce,
 2. działanie na rzecz obrony interesów inwestorów indywidualnych w Polsce,
 3. propagowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego w Polsce,
 4. działanie na rzecz przestrzegania reguł uczciwego obrotu i konkurencji na rynku kapitałowym oraz na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku kapitałowym,
 5. inspirowanie, organizowanie i podejmowanie działań zapewniających sprawne funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz ochronę inwestorów,
 6. współdziałanie z organami administracji publicznej oraz instytucjami i uczestnikami rynku kapitałowego w zakresie kształtowania polityki zapewniającej rozwój rynku kapitałowego w kierunku zgodnym z interesami inwestorów indywidualnych,
 7. działanie na rzecz powstania w Polsce „klubów inwestorskich”,
 8. wyrażanie stanowiska wobec projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz projektów regulacji obowiązujących na rynkach zorganizowanych,
 9. reprezentowanie interesów inwestorów indywidualnych w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z rynkiem kapitałowym,
 10. reprezentowanie interesów inwestorów indywidualnych wobec instytucji finansowych świadczących usługi na rzecz inwestorów indywidualnych.

 

Stowarzyszenie jako organizacja społeczna działa w interesie publicznym. Podejmując działania przed organami administracji publicznej i sądami, Stowarzyszenie działa w interesie społecznym kierując się dobrem ogółu i interesem publicznym.

Głównymi formami realizacji celów Stowarzyszenia realizowanymi bezpłatnie są:

 

 1. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczna,
 2. prowadzenie programów badawczo-rozwojowych w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego,
 3. organizacja spotkań mających na celu propagowanie idei „klubów inwestorskich” i wiedzy o nich,
 4. wpływanie na opinię publiczną poprzez zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących inwestorów indywidualnych.

 

Głównymi formami realizacji celów Stowarzyszenia realizowanymi odpłatnie są:

 

 1. krajowe i międzynarodowe projekty naukowe,
 2. działalność edukacyjna i szkoleniowa,
 3. działalność wydawnicza,
 4. inne projekty własne Stowarzyszenia.


Środki pozyskane z działań opisanych powyżej są w całości przeznaczane na działalność statutową Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może wnioskować o wszczęcie lub dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z realizacją swoich celów statutowych.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie