Chat with us, powered by LiveChat

Czy można zbyć akcje upadłej spółki wycofanej z obrotu giełdowego?

Sprzedaż akcji spółki wycofanej z obrotu może być dla inwestora dużym problemem. Zazwyczaj nie jest bowiem zadaniem łatwym znalezienie chętnego kupca poza giełdą, szczególnie jeśli są to akcje upadłej spółki. Nie oznacza to jednak, że obrót akcjami wycofanymi z obrotu nie może być dokonywane wcale.

 

Akcjonariusz spółki publicznej, której akcje zostały wycofane z obrotu na rynku regulowanym z mocy prawa, z powodu upływu 6-miesięcznego terminu od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki, może dokonywać cywilno-prawnego obrotu akcjami zdematerializowanymi, tj. może zawrzeć umowę sprzedaży tych papierów, przy czym skutek przeniesienia praw z akcji, w takim przypadku nastąpi z chwilą dokonania odpowiednich zapisów na rachunkach papierów wartościowych zbywcy i nabywcy.

 

W praktyce akcje spółki w upadłości nie są zbyt wiele warte. Dla celów podatkowych (aby w danym roku podatkowym w koszty uzyskania przychodów  móc wpisać kwotę wydaną na zakup akcji upadłej spółki) warto jednak znaleźć osobę, która je od nas kupi (chociażby za cenę 1 grosza). Więcej na ten temat: Czy można odliczyć od dochodów stratę z akcji spółki, w przypadku której ogłoszono upadłość i której akcje zostały wycofane z obrotu?.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie