Chat with us, powered by LiveChat

Regulamin Serwisu Internetowego SII

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym www.sii.org.pl

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie www.sii.org.pl, zwanym dalej Serwisem Internetowym SII, zasady korzystania z tych usług uiszczania przez Usługobiorcę ceny sprzedaży usług, uprawnienia Usługobiorcy do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.
 2. Serwis Internetowy SII jest prowadzony przez: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu (52-225), ul. Świt 79D, Tel.: (71) 332 95 60, Fax: (71) 332 95 61, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025801, NIP: 894-257-39-58, REGON 932116787 (dalej: „SII”).
 3. Umożliwianie korzystania z Serwisu Internetowego SII jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
 4. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie Internetowym SII, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie Internetowym SII jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
 5. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu Internetowego SII jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 6. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego SII są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie Internetowym SII jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 7. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego SII w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 8. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 9. Do korzystania z Serwisu Internetowego SII, w tym przeglądania asortymentu Serwisu Internetowego SII oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 10. Usługobiorca uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu Internetowego SII zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 11. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego SII, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu Internetowego SII lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego SII do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu Internetowego SII jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 12. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego SII spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu Internetowego SII z infrastrukturą techniczną Usługobiorcy. 
 13. Przeglądanie asortymentu Serwisu Internetowego SII nie wymaga rejestracji. Dostęp do Usług płatnych w Serwisie Internetowym SII wymaga rejestracji. Usługodawca określa w Serwisie Internetowym SII Usługi bezpłatne do których dostęp wymaga rejestracji.

 

§ 2.

Definicje

 

 1. Usługodawca - Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu (52-225), ul. Świt 79D, Tel.: (71) 332 95 60, Fax: (71) 332 95 61, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025801, NIP: 894-257-39-58, REGON 932116787 . 
 2. Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym SII, objętych Regulaminem.
 3. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym SII na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.
 4. Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym SII, w tym w szczególności zdjęcia, komentarze, wypowiedzi na forum, Opinie dotyczące usług znajdujących się w asortymencie Serwisu Internetowego SII.
 5. Punkty SII – funkcjonalność Serwisu Internetowego SII polegająca na możliwości nabycia przez Usługobiorcę punktów służących do płacenia za niektóre usługi świadczone przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym SII.
 6. Konsument - Usługobiorca będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Serwisie Internetowym SII w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

 

§ 3.

Zakres usług

 

 1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu Internetowego SII są w szczególności:
  1. możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów (tekstów informacyjnych, analitycznych, ekonomicznych i prawnych, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie Internetowym SII, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego i płatnego;
  2. udostępnianie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu dodawania komentarzy pod wybranymi przez Usługodawcę materiałami w Serwisie Internetowym SII oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym SII;
  3. możliwość korzystania z forum dyskusyjnego w Serwisie Internetowym SII polegająca na dodawaniu wpisów oraz ich wyświetlanie w Serwisie przez Usługodawcę;
  4. udostępnianie elektronicznego wydania czasopisma „Akcjonariusz”;
  5. udostępniania elektronicznego wydania czasopisma „Biuletyn NewConnect”
  6. możliwość korzystania z czatu inwestorskiego,  
  7. przesyłanie newsletterów do Usługobiorców;
  8. udostępnianie plików mp.3 zawierających wydanie audio Podcastu Echa Rynku;
  9. możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Serwisu.
  10. możliwość korzystania ze szkoleń online.
  11. możliwość nabywania usług świadczonych poza Serwisem Internetowym SII. Zasady korzystania z takich usług określają odrębne regulaminy.
 2. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu Internetowego SII rodzaje Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie Internetowym SII lub podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług odpłatnych.
 3. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego SII jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.

 

§ 4.

Warunki techniczne korzystania z Serwisu Internetowego SII

 

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  2. systemem operacyjnym przynajmniej: Windows XP lub nowszym, Mac OS
  3. przeglądarką internetową przynajmniej Internet Explorer 7.0+, Firefox 3.5+, Safari 5.0+, Chrome, Opera, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od włączenia obsługi języka JavaScript oraz akceptacji cookies.
 3. Korzystanie z niektórych usług może wymagać dodatków typu: Microsoft Excel, Microsoft Word, Adobe Reader lub innych o zbliżonej funkcjonalności.

 

§ 5.

Zawarcie umowy o świadczenie usług

 

 1. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie Internetowym SII przez Usługobiorcę (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie Internetowym SII, wysłanie do Usługodawcy pytania związanego z określoną tematyką Serwisu Internetowego SII wysłanie przez Usługobiorcę do Usługodawcy komentarza do określonego materiału w Serwisie Internetowym SII lub wpisu na forum dyskusyjnym w celu zamieszczenia w Serwisie Internetowym SII). Zawarcie niektórych umów świadczenia bezpłatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie Internetowym SII. Usługodawca określa w Serwisie Internetowym SII rodzaje tych Usług.
 2. Zawarcie niektórych umów świadczenia płatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie Internetowym SI. Usługodawca określa w Serwisie Internetowym SII rodzaje tych Usług.
 3. Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie Internetowym SII następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę, które następuje poprzez wniesienie przez Usługobiorcę opłaty zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu Internetowego SII.
 4. Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu Internetowego SII. Do momentu rozpoczęcia świadczenia tej Usługi Usługobiorca może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu korzystając z konta w Serwisie Internetowym SII.
  Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą wymagać podania przez Usługobiorcę danych osobowych, bez konieczności dokonywania rejestracji w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie Internetowym SII rodzaje tych Usług.

 

§ 6.

 Rejestracja i Logowanie

 

 1. W celu rejestracji w Serwisie Internetowym SII (założenia konta Usługobiorcy) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Serwisu Internetowego SII oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Usługobiorcy. 
 2. Rejestracja w Serwisie Internetowym SII jest nieodpłatna. 
 3. Po zarejestrowaniu się w Serwisie Internetowym SII każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym (Loginu i Hasła). 
 4. W celu usunięcia konta Usługobiorcy z Serwisu Internetowego SII należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Serwisie Internetowym SII na adres biuro@sii.org.pl. 
 5. Logowanie do Serwisu Internetowego SII odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail (loginu) oraz hasła podanych przy rejestracji konta Usługobiorcy. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”). 
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Serwisie Internetowym SII. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Serwisie Internetowym SII jest Usługobiorca, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Usługobiorcy.

 

§ 7.

Informacje o usługach

 

 1. Informacje o usługach zamieszczone w Serwisie Internetowym SII stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny Usług wskazanych na stronach internetowych Serwisu Internetowego SII zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Całkowity koszt Usługi w przypadku Usług płatnych wskazany jest w podsumowaniu zamówienia widniejącym na stronie internetowej dla danej Usługi SII przed złożeniem zamówienia przez Usługobiorcę.
 3. SII zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 
 4. Promocje w Serwisie Internetowym SII oraz partnetów SII nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

§ 8.

Warunki realizacji zamówień

 

 1. Klient może składać zamówienia na Usługi płatne dostępne w asortymencie Serwisu Internetowego SII przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 
 2. W celu złożenia zamówienia Usługi płatnej należy:
  1. zalogować się do Serwisu Internetowego SII;
  2. wybrać usługę będącą przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć wyróżniony na stornie internetowej danej Usługi przycisk służący do dokonania płatności w formie pieniężnej lub do dokonania zapłaty za usługę Punktami SII;
  3. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
  4. kliknąć przycisk „Płacę”;
  5. opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
 3. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Usługa w postaci pliku z treścią cyfrową (np. PDF, Utwór mp3 lub inny plik z treścią cyfrową), przedmiot zamówienia zostaje zapisany na koncie Usługobiorcy w ramach Serwisu Internetowego SII w sekcji „Twoje konto” lub wysłany drogą elektroniczną na adres e-mail Usługobiorcy zarejestrowany w Serwisie Internetowym SII bądź też ściągnięty bezpośrednio przez przeglądarkę internetową Usługobiorcy. Usługobiorca po zalogowaniu do Serwisu Internetowego SII może pobrać go na swoje urządzenie elektroniczne. 
 4. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości danego rodzaju usług objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostaną każdorazowo w sekcji zawierającej daną usługę na stronie Serwisu Internetowego SII. 
 5. Złożenie zamówienia przez Usługobiorcę oznacza złożenie Usługodawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionej usługi. 
 6. Po złożeniu zamówienia Usługi płatnej na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy w koncie Usługobiorcy zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Usługodawcę zamówienia złożonego przez Usługobiorcę. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej. 
 7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera wszelkie informacje wymagane przepisami, w szczególności ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów, ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Usługobiorcy, Usługodawca niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Usługobiorcę, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 9. W przypadku, gdy realizacja części Usługi nie będzie możliwa, Usługodawca może zaproponować Usługobiorcy:
  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Usługobiorcę Usługodawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Usługobiorcę zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Usługodawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).
 10. Anulowanie zamówienia w części, w której realizacja Usługi nie jest możliwa w wyznaczonym terminie wymaga wyraźnej zgody Usługobiorcy. Zgoda ta może być wyrażona w formie pisemnej lub elektronicznej. 
 11. W przypadku gdy Usługobiorca nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Usługobiorcą z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy), Usługodawca może anulować zamówienie w całości. 
 12. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 10-11 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za Usługę została dokonana z góry, Usługodawca zwróci Usługobiorcy zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 17 Regulaminu. 
 13. W przypadku podania przez Usługobiorcę błędnego lub niedokładnego adresu e-mail, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

§ 9.

Płatności

 

 1. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi odpłatnej po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.
 2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określone zostały w Serwisie Internetowym SII odrębnie dla każdej Usługi płatnej.
 3. Płatności mogą być realizowane przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy lub kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności  obsługiwanego przez PayPro S.A. – Agencja Rozliczeniowa z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, KRS nr 0000347935, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068. W przypadku niektórych Usług płatności mogą być dokonywane poprzez SMS Premium.
 4. Płatności za pośrednictwem systemu płatności PayPro S.A. mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayPro S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
 5. Usługodawca w Serwisie Internetowym SII udostępnia Usługobiorcom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu PayPro S.A.
 6. Usługobiorca, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie Internetowym SII i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu płatności PayPro S.A., jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego; w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową banku.
 7. W celu dokonania płatności Usługobiorca powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez ten podmiot. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system płatności PayPro S.A., płatność może nie zostać zrealizowana.
 8. W razie wniesienia przez Usługobiorcę opłaty w wysokości wyższej niż określona w obowiązującym cenniku umieszczonym na stronach Serwisu Internetowego SII, Usługodawca zwraca nadwyżkę Usługobiorcy.

 

§ 10.

Punkty SII

 

 1. Płatność Punktami SII jest możliwa wyłącznie w odniesieniu do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis Internetowy SII. Informacja na temat płatności Punktami SII znajduje się na stronie internetowej Serwisu Internetowego SII dotyczącej danej Usługi.
 2. W przypadku gdy zapłata za daną usługę świadczoną przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym SII dokonywana jest za pomocą Punktów SII, na stronie internetowej dotyczącej danej usługi wskazana jest liczba Punktów SII potrzebnych do nabycia danej usługi.
 3. Zapłata Punktami SII odbywa się poprzez zamianę wskazanej na stronie internetowej danej Usługi liczby Punktów SII w zamian za wykonanie danej Usługi
 4. Do zapłaty Punktami SII na Usługę w Serwisie Internetowym SII stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 Regulaminu.
 5. Zakup Punktów SII odbywa się na zasadach określonych w § 8 i 9 Regulaminu. Nabycie Punktów SII umożliwia dokonywanie nimi zapłaty za Usługi odpłatne świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym SII.

 

§ 11.

Usługi dla członków SII

 

 1. Usługodawca zastrzega, że określone Usługi płatne mogą być udostępniane bezpłatnie osobom będącym członkami SII. Informacje o bezpłatnym dostępie dla członków SII do danej Usługi świadczonej poprzez Serwis Internetowy SII każdorazowo są zamieszczane na stronie internetowej dotyczącej danej Usługi.

 

§ 12.

Rozpoczęcie realizacji usługi

 

 1. Rozpoczęcie realizacji Usługi płatnej przez Usługodawcę ma miejsce niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od zaksięgowania opłaty dokonanej przez Usługobiorcę, chyba że na stronie internetowej Serwisu Internetowego SII przedstawiającej daną Usługę zamieszczona została informacja o dacie rozpoczęcia świadczenia usługi. W powyższym przypadku rozpoczęcie świadczenia danej Usługi ma miejsce z nadejściem wskazanego terminu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas rozpoczęcia świadczenia Usługi z powodu podania przez Usługobiorcę nieprawidłowego lub niepełnego adresu e-mail.
 3. W przypadku Usług o charakterze ciągłym, okres świadczenia danej Usługi każdorazowo podany jest na stronie internetowej Serwisu Internetowego SII przedstawiającej daną Usługę

 

§ 13.

Prawa i obowiązki stron

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Serwisie Internetowym SII dla danego typu Usługi.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis Internetowy SII funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego SII mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego SII. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług łącznie wyniosły nie więcej niż 144 godziny w roku.
 4. Korzystając z Serwisu Internetowego SII Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać zasad Netykiety.
 5. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie Internetowym SII i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
 7. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie Internetowym SII (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie Internetowym SII wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione. Zasady korzystania z utworów wykraczającego poza ramy dozwolonego użytku określa odrębny regulamin.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Usług płatnych przed dostępem osób nieuprawnionych.
 9. Usługodawca nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszystkie wysłane przez Usługobiorców pytania związane z określoną tematyką. Nie dotyczy to Usługi płatnej, która została opłacona.
 10. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez zmianę danych w profilu „Moje konto” lub wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail biuro@sii.org.pl. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały doręczone.

 

§ 14.

Odpowiedzialność

 

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu Internetowego SII odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Materiały zamieszczane w Serwisie Internetowym SII przez Usługobiorców.
 3. Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, w szczególności decyzji inwestycyjnych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu Internetowego SII przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych;
  2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Usługobiorcy, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu Internetowego SII w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż www.sii.org.pl, do których linki zawarto w Serwisie.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.

 

§ 15. 

Warunki reklamacji

 

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Usługobiorcy za należyte wykonanie Usługi.
 2. Usługobiorcy służy prawo do złożenia reklamacji na nienależyte wykonanie Usługi. Reklamację można złożyć w formie pisemnej w siedzibie SII (adres: ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław) lub drogą elektroniczną wysyłając na adres e-mail: biuro@sii.org.pl.
 3. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację Usługobiorcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. . Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekaże Usługobiorcy w na papierze lub innym trwałym nośniku (za trwałe nośniki uważa się w szczególności papier, pamięć USB, płyty CD, DVD, karty pamięci, dyski twarde komputerów, a także pocztę elektroniczną).
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę Usługobiorca powinien dostarczyć opis reklamacji wraz ze wskazaniem adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej na który ma mu zostać wysłane rozpatrzenie reklamacji. Ponadto reklamacja musi zawierać imię i nazwisko Usługobiorcy, a w przypadku Usług wymagających rejestracji również nazwę konta (login).
 5. W przypadku gdy reklamacja została złożona drogą elektroniczną, Usługodawca rozpatrzenie reklamacji może wysłać na adres poczty e-mail z którego została wysłana reklamacja.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Usługobiorcy Usługodawca stosownie do przepisów prawa zadośćuczyni roszczeniom Usługobiorcy. 
 7. Usługobiorca nabywający usługę w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Usługobiorca nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi wobec Usługobiorcy nie będącego konsumentem jest wyłączona.
 8. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Usługobiorcę będącego konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany, Usługodawca przekaże Usługobiorcy będącemu konsumentem na papierze lub innym trwałym nośniku (za trwałe nośniki uważa się w szczególności papier, pamięć USB, płyty CD, DVD, karty pamięci, dyski twarde komputerów, a także pocztę elektroniczną) oświadczenie o:
  1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
  2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1) niniejszego paragrafu Usługodawca wraz z oświadczeniem przekaże informację o podmiocie uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązania sporu.
 10. W przypadku, gdy spór dotyczy zakupów przez Internet Usługodawca wskazuje na możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą administrowanej przez Komisję Europejską platformy internetowej ODR znajdującej się pod poniższym adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL

 

§ 16. 

Odstąpienie od umowy

 

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Usługi zakupionej w Serwisie Internetowym SII w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
  1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się pod niniejszym Regulaminem, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 5. SII nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

§ 17.

Zwrot należności Usługobiorcom

 

 1. Usługodawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją zgodnie z postanowieniami § 8 - 10 niniejszego Regulaminu;
  2. odstąpienia od umowy;
  3. uznania reklamacji; zwrot należności w tym przypadku nastąpi w odpowiedniej wysokości stosownie do postanowień kodeksu cywilnego.
 2. Usługodawca dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Usługobiorcy (w tym powiązany z kartą płatniczą Usługobiorcy) – jeśli zamówienie było opłacone za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
 3. Usługobiorca może w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazać rachunek bankowy na który Usługodawca ma dokonać zwrotu pieniędzy.
 4. Jeżeli Usługobiorca wyrazi zgodę, zwrot pieniędzy może również nastąpić w  formie odpowiedniej ilości Punktów SII.
 5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Usługobiorcy na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Usługodawcy numeru rachunku bankowego Usługobiorcy, Usługobiorca nie prześle Usługodawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Usługobiorcę błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. 
 6. W przypadku gdy Usługobiorca dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego lub karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Usługodawcy zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie. 

 

§ 18.

Rozwiązanie Umowy

 

 1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług zarówno niewymagających zarejestrowania w Serwisie Internetowym SII jak i wymagających rejestracji w Serwisie Internetowym SII rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu Internetowego SII.
 2. Umowa o świadczenie Usług odpłatnych zawarta na czas określony rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została Usługa odpłatna, niezależnie od tego, czy do jej zawarcia wymagana była rejestracja w Serwisie Internetowym SII.
 3. Umowa o świadczenie Usług odpłatnych zawarta na czas nieokreślony, niezależnie od tego, czy do jej zawarcia wymagana była rejestracja w Serwisie Internetowym SII, może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail (dla Usługodawcy: biuro@sii.org.pl, dla usługobiorcy adres e-mail wskazany w profilu „Moje konto” lub podany podczas zamawiania Usługi), wskazując precyzyjnie jakiej Usługi wypowiedzenie dotyczy.
 5. Usunięcie konta Usługobiorcy nie skutkuje rozwiązaniem zawartych umów o świadczenie Usług odpłatnych, jednakże dla możliwości korzystania z tych Usług posiadanie konta przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym SII może być konieczne. Jeżeli do zamówienia Usługi wymagana była rejestracja Usługobiorcy w Serwisie Internetowym SII usunięcie konta Usługobiorcy skutkuje utratą możliwości korzystania z danej Usługi. W przypadku pozostałych umów o świadczenie Usług odpłatnych informacja o skutkach usunięcia konta każdorazowo znajduje się na stronie internetowej Serwisu Internetowego SII na którym przedstawiona jest dana Usługa.
 6. Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 7. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług odpłatnych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny oraz w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu
 8. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie w szczególności w przypadku zamieszczania w Serwisie Internetowym SII Materiałów zabronionych przez niniejszy Regulamin.
 9. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej zarejestrowania w Serwisie Internetowym SII i usunąć konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i/lub usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. 

 

§ 19. 

Promocje

 

 1. Na stronach Serwisu Internetowego SII mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”).
 2. Zasady Promocji określa każdorazowo Regulamin danej promocji.
 3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Serwisu Internetowego SII oraz partnerów SII, chyba że regulamin danej Promocji będzie stanowił inaczej. 
 4. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

 

§ 20.

Zasady zamieszczania Materiałów w Serwisie Internetowym SII

 

 1. Usługobiorca, który zarejestrował konto, może zamieszczać Materiały w Serwisie Internetowym SII, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Serwisu Internetowego SII, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat wpisy lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Serwisu Internetowego SII, w której zostały zamieszczone - wpisy, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).
 2. Usługobiorca z momentem zamieszczenia danego Materiału:
  1. oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Serwisie Internetowym SII, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;
  2. oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
 3. Na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym SII, Usługobiorca zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez SII z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie SII na pierwsze wezwanie SII.
 4. Jeżeli Materiał stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Usługobiorca udziela Usługodawcy nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 5. Usługobiorcy z tytułu udzielenia Usługodawcy powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;
 6. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.
 7. Usługobiorca zezwala Usługodawcy na modyfikowanie Materiału, w szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, włączanie do Materiału treści pochodzących od Usługobiorcy lub włączanie Materiału lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Usługobiorcy.
 8. Usługobiorca wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych w zakresie opisanym w ust. 5 powyżej.
 9. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania konta Usługobiorcy, jeżeli jego działanie w ramach Serwisu Internetowego SII naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Usługobiorcy, Usługobiorca Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie Internetowym www.sii.org.pl.
 10. Usługodawca uprawniony jest do usuwania z Serwisu Internetowego SII Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze usunięciu Materiałów zamieszczonych przez Usługobiorcę zostanie on powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie Internetowym SII. 
 11. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż Serwis Internetowy SII nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Usługodawca nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Usługobiorcę Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Serwisu Internetowego SII i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Usługobiorcą. Wyświetlanie Materiału związanego z określonym materiałem w Serwisie Internetowym SII będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie materiału, którego dany Materiał dotyczy.
 12. Usługodawca, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym SII. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Serwisie Internetowym SII narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym SII za pośrednictwem poczty email wysłanej na adres biuro@sii.org.pl wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Serwisu Internetowego SII oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, SII niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim. 
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego Materiału części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Usługodawcy w chwili zamieszczania Materiału.
 14. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści, w szczególności rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.
 15. Usługobiorca zamieszcza Materiał w Serwisie Internetowym SII wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

 

§ 21.

Dane osobowe

 

 1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez SII danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Serwisie Internetowym SII oraz w procesie korzystania z Serwisu Internetowego SII, w tym dokonywania zakupów w Serwisie Internetowym SII. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez SII danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Zleceniodawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Usługobiorcę zakupów w Serwisie Internetowym SII.  
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez SII, tj. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu (52-225) przy ul. Świt 79D, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025801, NIP: 894-257-39-58, REGON: 932116787, które jest administratorem danych.
 3. SII może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  1. nazwisko i imiona Usługobiorcy,
  2. adres zamieszkania lub pobytu,
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu,
  4. adres poczty elektronicznej,
  5. numer telefonu,
  6. data urodzenia.
 4. Zakres danych osobowych Usługobiorcy niezbędnych w celu zawarcia umowy świadczenia Usług określa udostępniany przez Usługodawcę formularz rejestracyjny w Serwisie Internetowym SII lub formularz zamówienia danej Usługi. W szczególności formularz zamówienia danej Usługi oferowanej poprzez Serwis Internetowy SII może określać szerszy zakres zbieranych danych osobowych.
 5. SII przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Usługobiorcą i wykonywania umów sprzedaży Usług zamówionych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym SII oraz w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Usługobiorcy informacji handlowych drogą elektroniczną. 
 6. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”). 
 7. Usługobiorca oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego autentycznymi danymi. 
 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Serwisu Internetowego SII w zakładce poświęconej polityce prywatności: (https://www.sii.org.pl/cookies).

 

§ 22.

Newsletter

 

 1. Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o bieżących wydarzeniach dotyczących działalności SII oraz materiałów promocyjnych od SII oraz Partnerów SII, w tym informacji handlowych i reklamowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Usługobiorca otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu Internetowego SII. 
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” (odnośnik Newsletter), wysłanie wiadomości e-mail z wnioskiem o wykreślenie z bazy subskrybentów Newslettera na adres podany w otrzymanej wiadomości w ramach subskrypcji Newslettera lub na adres biuro@sii.org.pl.

 

§ 23.

Pliki Cookies

 

 1. SII może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer SII na komputerze użytkownika, które serwer SII może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów SII. SII może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy jej serwisami (portalem) a współpracującymi z SII innymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług SII. Jednocześnie SII nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach SII (serwisu).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące polityki Cookies (polityka prywatności znajdują się na stronie Internetowej Serwisu Internetowego SII (https://www.sii.org.pl/cookies).

 

§ 24.

Postanowienia końcowe

 

 1. Informacje o Usługach zamieszczone na stronach Serwisu Internetowego SII nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Serwisu Internetowego SII były na najwyższym poziomie, jednakże Usługodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu Internetowego SII w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu Internetowego SII. 
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie SII nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Usługobiorcę. 
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Usługi na komputerze Usługobiorcy a jej wizualizacją u Usługodawcy. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827). 
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Serwisu Internetowego www.sii.org.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). 
 7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie SII statystyk swojej obecności i aktywności w Serwisie Internetowym www.sii.org.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów. 
 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis Internetowy www.sii.org.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego www.sii.org.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności. 
 9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby SII. 
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez SII, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu Internetowego SII zmienionego regulaminu.
 11. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 12. Regulamin wchodzi w życie dnia 2.01.2015 r.

 


 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu

(Miejscowość) .................., (Data) ............-......-......
ul. Świt 79D,
52-225 Wrocław
biuro@sii.org.pl


ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI
PRZEZ SERWIS INTERNETOWY SII

 

Ja ........................................................................................................................................,
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych usług ............................................................................................................................................,

Data zawarcia umowy to ....................................................................................................,

Imię i nazwisko ...................................................................................................................,
Adres ..................................................................................................................................,
Nr telefonu ..........................................................................................................................,
Email ...................................................................................................................................,
Data ....................................................................................................................................,

Podpis ....................................................

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie