Chat with us, powered by LiveChat

W jakich przypadkach wyłączone są obowiązki ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji spółki publicznej?

Ustawa o ofercie publicznej przewiduje wiele wyjątków, w których ogłoszenie odpowiedniego wezwania na sprzedaż akcji nie jest konieczne.

 

Obowiązki ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji spółki publicznej, wynikające z kupna w określonym terminie znacznych pakietów akcji, a także przekroczenia progu 33 % i 66 % ogólnej liczby głosów, nie powstają w przypadkach nabywania akcji:

  • spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są przedmiotem obrotu zorganizowanego,
  • od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej,
  • w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
  • zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty,
  • obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu.

 

Ponadto, za wyjątkiem przekroczenia progu 66 %, nie jest wymagane wezwanie, jeśli akcje nabywane są od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej lub w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży akcji przez Skarb Państwa w ofercie publicznej.

 

Zwiększenie udziału o więcej niż przez 5 % przez podmiot posiadający uprzednio co najmniej 33 % akcji w terminie krótszym niż 12 miesięcy albo o więcej niż 10 % przez podmiot posiadający wcześniej mniej niż 33 % akcji w terminie krótszym niż 60 dni, nie wymaga ogłoszenia wezwania w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w drodze dziedziczenia, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego oraz w przypadku połączenia lub podziału spółki.

 

Co więcej, przekroczenie progu 33 % lub 66 % w wyniku dziedziczenia, nie wymaga ogłoszenia wezwania, pod warunkiem, że po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów nie ulegnie dalszemu zwiększeniu.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie