Chat with us, powered by LiveChat

Co to znaczy, że rozliczenie transakcji giełdowej następuje w dniu T+2? Jakie to ma praktyczne konsekwencje dla zwykłego inwestora?

Zgodnie z ustawą o obrocie przeniesienie zdematerializowanych papierów wartościowych następuje z chwilą odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. Z kolei zgodnie z regulacjami KDPW rozliczenie transakcji dla akcji następuje na koniec drugiego dnia powszedniego po zawarciu transakcji.

 

Ma to m.in. następujące, ważne konsekwencje:

  1. Inwestor, który sprzedał akcje w dniu T (zawarł transakcję sprzedaży akcji na giełdzie), będzie mógł wypłacić uzyskane z transakcji środki pieniężne dopiero po zakończeniu sesji w dniu T+2 (ale środki ze sprzedaży będzie mógł przeznaczyć na kolejne transakcje giełdowe natychmiast po zawarciu transakcji sprzedaży).
  2. Inwestor, który sprzedał akcje na ostatniej lub przedostatniej sesji giełdowej w danym roku, nie uwzględni tej transakcji w rozliczeniu podatku giełdowego za dany rok, lecz dopiero za następny rok.
  3. Inwestor, którego zlecenie kupna zostało zrealizowane na jeden dzień powszedni przed dniem, określonym przez spółkę jako dzień prawa do dywidendy, nie będzie uprawniony do otrzymania tej dywidendy.
  4. Inwestorowi, którego zlecenie kupna zostało zrealizowane na jeden dzień powszedni przed dniem określonym przez spółkę jako dzień prawa poboru akcji nowej emisji, nie będzie przysługiwało prawo poboru.
  5. Inwestor którego zlecenie kupna zostało zrealizowane na jeden dzień powszedni przed dniem określonym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego jako record date, nie będzie uprawniony do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie