Chat with us, powered by LiveChat

Co to jest prawo poboru? Czy zawsze przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom?

Prawo poboru to prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. Uprawnienie to jest istotne, ponieważ pozwala akcjonariuszom spółki zachować w niej dotychczasowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów. Istnieje jednak możliwość pozbawienia tego prawa akcjonariuszy.

Walne zgromadzenie podejmując uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części. Uchwała wymaga wówczas większości czterech piątych głosów, a pozbawienie prawa poboru może nastąpić tylko w przypadku, gdy zostało zapowiedziane to w porządku obrad. Pozbawienie prawa poboru musi także koniecznie leżeć w interesie spółki, przez co można rozumieć np. emisję prywatną skierowaną do inwestora branżowego, który planuje zainwestować własne środki w celu zwiększenia wartości przedsiębiorstwa w dłuższym terminie.

 

Dodatkowo, zarząd spółki zobowiązany jest do przestawienia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia (np. uzależniając ją od średniej notowań z jakiegoś okresu). Jeżeli jest to spółka publiczna (np. notowana na GPW lub NC), pisemna opinia powinna zostać zamieszczona na stronie internetowej spółki już od dnia zwołania walnego zgromadzenia.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie