Chat with us, powered by LiveChat

Z jaką odpowiedzialnością wiąże się wykonywanie obowiązków przez biegłego rewidenta?

Wykonywanie zawodu biegłego rewidenta wiąże się z możliwą odpowiedzialnością cywilną, karną i dyscyplinarną.

 

W przypadku odpowiedzialności karnej zastosowanie ma art. 78 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, dotyczący sporządzenia niezgodnej ze stanem faktycznym opinii o sprawozdaniu finansowym. Czyn ten podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie. Jeżeli sprawca czynu działał natomiast nieumyślnie, wówczas podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

 

Odpowiedzialność cywilna określona została w Ustawie o biegłych rewidentach i jest konsekwencją szkody spowodowanej działaniem lub zaniechaniem. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych jest obowiązany natomiast do posiadania ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w okresie od dnia wpisania do dnia skreślenia z listy.

 

W Ustawie o biegłych rewidentach przedstawiona została natomiast odpowiedzialność dyscyplinarna biegłego rewidenta za postępowanie sprzeczne z przepisami prawa, standardami rewizji finansowej, zasadami niezależności oraz zasadami etyki zawodowej. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są oskarżyciel (Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny) i obwiniony (biegły rewident, przeciwko któremu toczy się postępowanie), a na prawach strony dodatkowo mają prawo przystąpić Komisja Nadzoru Audytowego lub pokrzywdzony. Karami dyscyplinarnymi mogą być: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz wykonywania czynności rewizji finansowej przez okres od roku do lat 3, a także wydalenie z samorządu biegłych rewidentów.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie