Chat with us, powered by LiveChat

Czy akcje spółki po ogłoszeniu upadłości mogą być przedmiotem notowań giełdowych?

Z upływem 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki lub postanowienia o oddaleniu wniosku ze względu na brak możliwości zaspokojenia kosztów postępowania z majątku spółki, z mocy prawa następuje skutek zaprzestania podlegania przez spółkę obowiązkom wynikającym z ustawy o ofercie publicznej i dochodzi do wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym.

 

Do tego momentu, jeżeli Zarząd Giełdy nie podejmie uchwały o ich wykluczeniu lub zawieszeniu, akcje nadal będą notowane na rynku, co pozwala udziałowcom spółki na zamknięcie ich pozycji na rachunkach w normalnym trybie sprzedaży instrumentów na giełdzie.

 

Inaczej traktowane są natomiast akcje spółki w restrukturyzacji. Wówczas nie następuje z mocy prawa zaprzestanie podlegania przez spółkę przepisom wynikającym z ustawy o ofercie publicznej i wycofania akcji z obrotu giełdowego. Jeśli Zarząd Giełdy lub spółka nie podejmie decyzji o zawieszeniu lub wycofaniu instrumentów z obrotu, akcje takiej spółki będą notowane więc dalej w taki sam sposób.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie