Chat with us, powered by LiveChat

W jaki sposób można znieść dematerializację akcji?

Warunkiem przywrócenia akcjom formy dokumentu jest udzielenie, na wniosek emitenta, przez Komisję Nadzoru Finansowego odpowiedniego zezwolenia.

 

Złożenie wniosku do organu nadzoru dopuszczalne jest jednak dopiero po podjęciu, większością 9/10 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, przez walne zgromadzenie spółki uchwały o zniesieniu dematerializacji. Żądanie umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia wyżej wspomnianej uchwały może być dokonane natomiast wyłącznie przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

 

Co więcej, akcjonariusze ci uprzednio zobowiązani są do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji tej spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy (chyba, że z wnioskiem o zniesienie dematerializacji występują wszyscy akcjonariusze spółki).

 

Wycofanie papierów wartościowych z depozytu następuje, na wniosek emitenta, w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie