Chat with us, powered by LiveChat

Czy spółki notowane na rynku NewConnect podlegają wyłącznie przepisom regulaminu ASO, czy także przepisom Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi?

W odniesieniu do spółek notowanych na rynku NewConnect, poza zapisami zawartymi w regulaminie ASO i jego załącznikach, zastosowanie mają także przepisy Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie. Zakres obowiązujących regulacji jest jednak mniejszy niż w przypadku spółek publicznych notowanych na rynku regulowanym.

 

Spółki będące przedmiotem obrotu na rynku NewConnect podlegają przepisom dotyczącym posiadania, ujawniania i wykorzystywania informacji poufnych, a także przeciwdziałaniu manipulacji. Akcjonariusze tych spółek zobowiązani są również do ujawniania stanu posiadania, wynikającego z osiągnięcia lub przekroczenia określonego w ustawie progu, a także wyposażeni są w prawo do złożenia wniosku w celu podjęcia uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta ds. szczególnych. Obowiązujące są również zasady przymusowego wykupu i odkupu właściwe dla spółek publicznych.

 

W przypadku spółek z alternatywnego systemu obrotu nie mają natomiast zastosowania przepisy dotyczące ogłaszania wezwań wynikających z nabycia znacznych pakietów akcji czy też z przekroczenia progów 33 i 66 % ogólnej liczby głosów.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie