Chat with us, powered by LiveChat

Jaka jest różnica między biegłym rewidentem a rewidentem do spraw szczególnych?

Biegły rewident to osoba uprawniona do wykonywania czynności audytu finansowego, obejmującej badanie i przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Rewident do spraw szczególnych to natomiast osoba powołana ad hoc do zbadania określonego zagadnienia, związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw.

 

 

Obowiązkowo badaniu przez biegłego rewidenta podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe:

  1. banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji,
  2. jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, o funduszach inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych (np. domy maklerskie, TFI, PTE),
  3. spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,
  4. pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
    • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
    • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
    • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro

Badaniu przez biegłego rewidenta obowiązkowo podlegają również niektóre elementy raportów okresowych emitentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych lub na rynku NewConnect.

 

Nie ma natomiast z góry ustalonego katalogu spraw, do zbadania jakich może zostać zatrudniony rewident do spraw szczególnych. Może to być zagadnienie zbadania w określonym zakresie dokumentów finansowych spółki, ale równie dobrze rewident ds. szczególnych może zostać zatrudniony np. do zbadania racjonalności wdrożonej inwestycji lub efektywności przyjętej strategii marketingowej. Na funkcję rewidenta ds. szczególnych może zostać bowiem powołana jedynie osoba posiadająca wiedzę fachową i stosowne kwalifikacje z zakresu przedmiotu badania do przeprowadzenia jakiego ma zostać powołany rewident. Przepisy ustawy wykluczają możliwość powołania do pełnienia funkcji rewidenta ds. szczególnych osoby, która kiedykolwiek wcześniej świadczyła usługi audytorskie z zakresu ustawy o rachunkowości na rzecz spółki publicznej lub podmiotów dominujących, zależnych lub powiązanych względem tej spółki.

 

Zobacz też: W jaki sposób można powołać rewidenta do spraw szczególnych?

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie