Chat with us, powered by LiveChat

W jaki sposób można powołać rewidenta ds. szczególnych?

Powołanie rewidenta ds. szczególnych możliwe jest na mocy uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej.

 

Wniosek w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych może być złożony przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.

 

Podjęcie uchwały w tej sprawie możliwe jest tylko jeśli przewidywał to porządek obrad. Uchwała w swej treści powinna określać co najmniej: oznaczenie rewidenta, określenie przedmiotu i zakresu badania, wskazanie dokumentów, które spółka powinna udostępnić w związku z badaniem oraz termin rozpoczęcia badania, który powinien zostać wyznaczony  na dzień przypadający w ciągu trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały. W przypadku gdyby walne zgromadzenie nie powołało biegłego rewidenta lub też uczyniło to niezgodnie z wnioskiem akcjonariuszy, wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni wystąpić do sądu rejestrowego właściwego dla spółki o wyznaczenie rewidenta.

 

Przed wydaniem postanowienia o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych sąd rejestrowy wzywa zarząd i radę nadzorczą spółki do zajęcia stanowiska w sprawie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

 

Zarząd i rada nadzorcza spółki zobowiązane są udostępnić rewidentowi dokumenty określne w uchwale walnego zgromadzenia albo w postanowieniu sądu, a także udzielić wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie