Chat with us, powered by LiveChat

SII

Ochrona praw

Usługi odpłatne

Usługi odpłatne

Dział Ochrony Praw przy współpracy z radcą prawnym oraz zespołem doświadczonych specjalistów oferuje dodatkowo, zarówno Członkom SII, jak i osobom niebędącym Członkami SII, także usługi odpłatne. Pytania dotyczące pomocy odpłatnej prosimy kierować na adres interwencje@sii.org.pl. Stowarzyszenie zastrzega, że z racji celów statutowych, jakiekolwiek działania odpłatne podejmowane przez Stowarzyszenie przy współpracy z radcą prawnym muszą być spójne z działaniami na rzecz ochrony praw inwestorów indywidualnych.

 

Wsparcie w ramach oferty odpłatnej obejmuje między innymi:

 • pomoc w przygotowaniu pism procesowych,
 • przygotowanie zawiadomień do prokuratury,
 • reprezentację grup inwestorów w postępowaniach karnych (w tym przygotowawczych),
 • reprezentację w postępowaniach sądowych,
 • analizę umów inwestycyjnych pod kątem ich poprawności,
 • analizę umów inwestycyjnych pod kątem zabezpieczenia interesów inwestora,
 • kompleksową analizę spraw konfliktowych,
 • reprezentację w negocjacjach i mediacjach ze spółkami i brokerami,
 • sporządzanie analiz prawnych,
 • sporządzanie pism reklamacyjnych do brokerów,
 • indywidualną reprezentację na walnych zgromadzeniach,
 • reprezentację przy dochodzeniu roszczeń,
 • dochodzenie roszczeń z obligacji korporacyjnych,
 • pomoc prawną przy skarżeniu uchwał WZA,
 • sporządzanie wniosków o udzielenie indywidualnych interpretacji podatkowych.

 

Stowarzyszenie oprócz samodzielnej aktywności na ww. płaszczyznach współpracuje także z czołowymi Kancelariami prawnymi w Polsce. 

Zasady wynagradzania

Stowarzyszenie oferuje elastyczne zasady płatności wynagrodzenia za usługi Działu Ochrony Praw dostosowane indywidualnie do charakteru sprawy oraz możliwości finansowych osób poszukujących pomocy prawnej. Oferujemy m.in. rozliczenie ryczałtowe, oparte o stawkę godzinową, a także na zasadach prowizyjnych. Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z Klientem i jego wysokość zależy od stopnia zawiłości sprawy, ilości i dostępności analizowanych dokumentów, czasu koniecznego na wykonanie usługi oraz powagi danej sprawy.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie