Chat with us, powered by LiveChat

SII

Ochrona praw

Eksperci SII radzą

Eksperci SII radzą - strona 9

"Eksperci SII radzą" to zbiór ponad 100 odpowiedzi na najczęściej zgłaszane pytania i problemy inwestorów indywidualnych. To praktyczna i niezbędna wiedza, którą powinien posiadać każdy inwestor giełdowy. Przez kilka ostatnich lat udzieliliśmy tysiące porad prawnych w odpowiedzi na  zadawane przez inwestorów indywidualnych pytania. Oto najczęściej powtarzające się:

 

1. Przymusowe wykupy i odkupy akcji

2. Prawo poboru

3. Dywidenda

4. Walne zgromadzenie spółki publicznej

5. Spółki w upadłości

 

6. Wezwania

7. NewConnect

 

 

8. Podatki giełdowe

 

 

9. Różne

 

W jaki sposób można powołać rewidenta ds. szczególnych?

07.09.2011

W jaki sposób można powołać rewidenta ds. szczególnych?

Powołanie rewidenta ds. szczególnych możliwe jest na mocy uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej.Zobacz więcej

Jaka jest różnica między biegłym rewidentem a rewidentem do spraw szczególnych?

07.09.2011

Jaka jest różnica między biegłym rewidentem a rewidentem do spraw szczególnych?

Biegły rewident to osoba uprawniona do wykonywania czynności audytu finansowego, obejmującej badanie i przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.Zobacz więcej

Co to jest private placement?

07.09.2011

Co to jest private placement?

Private placement (lub inaczej oferta niepubliczna bądź oferta prywatna) jest to udostępnienie niewielkiej grupie inwestorów informacji o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o ich nabyciu. skierowanie oferty nabycia papierów wartościowych (w szczególności akcji) do niewielkiej grupy inwestorów.Zobacz więcej

Czy jako akcjonariusz danej spółki mogę dowiedzieć się, kim są pozostali akcjonariusze?

07.09.2011

Czy jako akcjonariusz danej spółki mogę dowiedzieć się, kim są pozostali akcjonariusze?

Obrót giełdowy jest anonimowy. O tym kto zawiera transakcję, nie wie nawet sama giełda. Również spółki zazwyczaj nie znają swojego akcjonariatu, szczególnie jeśli jest on mocno rozdrobiony. W niektórych przypadkach można jednak dowiedzieć się nieco o podmiotach będących akcjonariuszami emitenta.Zobacz więcej

Czym jest insider trading?

07.09.2011

Czym jest insider trading?

Insider trading to transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych notowanych na giełdzie dokonywane przez osoby, które mają dostęp do informacji poufnych. Nie w każdym przypadku jednak insider trading jest nielegalny.Zobacz więcej

Czym jest informacja poufna?

07.09.2011

Czym jest informacja poufna?

Informacja poufna to informacja która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych.Zobacz więcej

Jakie kary grożą za manipulację?

07.09.2011

Jakie kary grożą za manipulację?

Znacząca większość zachowań mających charakter manipulacji stanowi przestępstwo. Przestępstwo manipulacji podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności, albo obu karom łącznie.Zobacz więcej

Czym jest manipulacja?

07.09.2011

Czym jest manipulacja?

Manipulację można najbardziej ogólnie zdefiniować jako szereg działań wpływających na podaż lub popyt na dany instrument finansowy, mających na celu obniżenie lub podwyższenie kursu-ceny tego instrumentu. Można wyróżnić manipulację samym instrumentem finansowym i manipulację informacją związaną pośrednio lub bezpośrednio z tym instrumentem poprzez jej rozpowszechnianie.Zobacz więcej

Czym jest prawo do akcji (PDA)?

24.08.2011

Czym jest prawo do akcji (PDA)?

Prawo do akcji jest papierem wartościowym, występującym wyłącznie w przypadku spółek publicznych.Zobacz więcej

Czy kontrakty terminowe i opcje są papierami wartościowymi?

24.08.2011

Czy kontrakty terminowe i opcje są papierami wartościowymi?

Zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi kontrakty terminowe i opcje są instrumentami finansowymi niebędącymi papierami wartościowymi.Zobacz więcej

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie