Chat with us, powered by LiveChat

Jak dowiedzieć się o uchwałach podjętych przez walne zgromadzenie spółki publicznej?

Przepisy prawa wymagają od spółek publicznych publikowania najistotniejszych informacji dotyczących przebiegu walnego zgromadzenia.

 

Spółki publiczne, a więc przede wszystkim te, które notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych czy na rynku NewConnect, zobowiązane są do przekazywania informacji dotyczących walnego zgromadzenia w formie raportu bieżącego. Spółki z rynku regulowanego przekazują taką informację w formie raportu ESPI, a te z alternatywnego systemu obrotu - w formie raportu EBI.

 

Raport bieżący w tej sprawie powinien zostać przekazany do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin. Spółki zamieszczają w raportach bieżących m.in. takie informacje jak:

  • informacje o ogłoszeniu przerwy w obradach wraz z określeniem daty jego wznowienia,
  • treść podjętych uchwał oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głos, oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się",
  • informacje o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,
  • informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły,
  • informacje o wniesieniu powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia.
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie