Chat with us, powered by LiveChat

Co grozi za nieprzekazanie odpowiednich informacji o zmianie stanu posiadania w terminie wynikającym z przepisów?

Podmiot, który nie poinformował o osiągnięciu, zwiększęniu udziału powyżej lub zmniejszeniu udziału poniżej określonego w ustawie progu ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, musi liczyć się z konsekwencjami.

 

Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie określonego progu głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązku poinformowania o tej zmianie, akcjonariusz nie będzie mógł wówczas wykonywać prawa głosu w zakresie, w jakim doszło do przedmiotowego naruszenia.

 

Prawo głosu wykonane wbrew powyższemu zakazowi nie będzie uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia. Dodatkowo, w sytuacji niedopełnienia obowiązku informacyjnego przez podmiot zobowiązany, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 mln zł.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie