Chat with us, powered by LiveChat

Według jakiej metody księgowej identyfikowane są koszty podatkowe? Co to jest metoda FIFO?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 24 ust. 10) przewiduje, że jeżeli podatnik dokonuje odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych po różnych cenach i nie jest możliwe określenie ceny nabycia zbywanych papierów wartościowych, przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia stosuje się zasadę, że każdorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów wartościowych nabytych najwcześniej.

 

Mówiąc prościej - przy ustalaniu dochodu podatkowego, a ściślej przy identyfikacji kosztów podatkowych, w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę te wydatki, które poniesione były najwcześniej. Taki sposób nazywany jest metodą FIFO (ang. First In First Out).

 

Przykład*:

Inwestor zakupił w kwietniu 10 akcji spółki X po cenie 15 zł. W maju dokupił 20 akcji po cenie 30 zł, a miesiąc później kolejne 30 akcji tej samej spółki po cenie 35 zł.

We wrześniu inwestor zdecydował się na sprzedaż 40 akcji po cenie 32 zł. Jego dochód podatkowy wyliczony będzie w następujący sposób:

 

przychód = 40 * 32 zł = 1280 zł

koszt uzyskania przychodu  = 10 * 15 zł + 20 * 30 zł + 10 * 35 zł = 150 zł + 600 zł + 350 zł = 1100 zł

dochód podatkowy = 1280 zł - 1100 zł = 180 zł

kwota podatku należnego = 180 zł * 19 % = 34,2 zł

 

Jak wynika z powyższego przykładu, inwestorowi pozostało na rachunku jeszcze 20 akcji spółki X, wszystkie zakupione po cenie 35 zł. Ta wartość zostanie zakwalifikowana jako koszt podatkowy dopiero w momencie wystąpienia odpowiadającego przychodu podatkowego.

 

* jest to tylko uproszczony przykład, nie został w nim uwzględniony wpływ innych czynników, w tym m.in. kosztów prowizji


Uwaga!

Zasadę FIFO, o której mowa powyżej, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku papierów wartościowych.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie