Chat with us, powered by LiveChat

Co zrobić gdy emitent obligacji ogłosi upadłość?

Ogłoszenie przez emitenta upadłości ma doniosłe skutki dla wszystkich posiadaczy obligacji. Zgodnie z treścią art. 91 ustawy prawo upadłościowe zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Oznacza to, że z chwilą ogłoszenia przez spółkę upadłości wyemitowane przez nią obligacje stają się natychmiast w całości wymagalne. Określenie, że „obligacje stają się wymagalne” oznacza, że z dniem ogłoszenia upadłości można żądać wykupu obligacji wraz z zapłatą odsetek.

 

Następnie należy uważnie śledzić kiedy pojawi się prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd wzywa bowiem jednocześnie wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż miesiąc i nie dłuższym niż trzy miesiące. Wezwanie powinno wskazywać sąd i sędziego komisarza, do którego należy kierować zgłoszenia.

Gdzie obligatariusze powinni szukać takiego wezwania?

Tego rodzaju ogłoszenie powinno ukazać się w raportach bieżących spółki. Może też zostać dodatkowo zamieszczone na stronie internetowej spółki. Może się jednak zdarzyć, że spółka zaniedba swoje obowiązki i stosowny raport bieżący nie zostanie opublikowany. Ryzyko takie istnieje zwłaszcza w sytuacji, gdy wraz z ogłoszeniem upadłości do dymisji podaje się zarząd i rada nadzorcza, w konsekwencji czego w spółce zaczyna panować bezkrólewie.  Mając powyższe na uwadze, przede wszystkim informacji o ogłoszeniu upadłości i wezwania do zgłaszania wierzytelności należy szukać w oficjalnym publikatorze, tj. Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W nim boweim zamieszczane są przedmiotowe postanowienia. Monitor wydawany jest również w wersji elektronicznej, która jest zamieszczana na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Istnieją również komercyjne bazy udostępniające ogłoszenia publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, np. Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy (www.imsig.pl ). Dodatkowo sąd często nakazuje publikacje ogłoszenia wzywającego wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w prasie lokalnej lub ogólnokrajowej.

 

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się sędziemu komisarzowi wskazanemu w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Zgłoszenia należy dokonać wyłącznie na piśmie w dwóch egzemplarzach. Do pisma zgłaszający wierzytelność dołącza oryginał lub notarialnie poświadczony odpis dokumentu uzasadniającego zgłoszenie. Poświadczenia odpisów może dokonać także radca prawny lub adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela, który zgłasza wierzytelność. W przypadku posiadaczy zdematerializowanych obligacji będzie to zaświadczenie z domu maklerskiego o liczbie obligacji zapisanych na rachunku bądź świadectwo depozytowe. W nagłówku pisma należy podać sygnaturę akt pod którą toczy się postępowaniu upadłościowe.

 

Od przedstawionych powyżej zasad zgłaszania wierzytelności w toku postępowania upadłościowego istnieją pewne odrębności w przypadku upadłości emitenta obligacji zabezpieczonych rzeczowo (zastawem, zastawem rejestrowym, hipoteką). Wówczas kurator zgłasza do masy upadłości:

1) ogólną sumę nominalną nieumorzonych do dnia ogłoszenia upadłości obligacji, których termin płatności przypada przed tym dniem, oraz ogólną sumę niezapłaconych odsetek od tych obligacji;

2) ogólną sumę obligacji oraz odsetek płatnych po dniu ogłoszenia upadłości.

 

Zobacz też:

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie