Chat with us, powered by LiveChat

Od czego zależy miejsce obradowania WZA?

Miejsce obradowania WZA musi spełniać wymogi określone w kodeksie spółek handlowych.

 

Zgodnie z zapisami wyżej wspomnianej ustawy, co do zasady walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki, a także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu.

 

Statut może również przewidywać odmienne postanowienia dotyczące miejsca zwołania walnego zgromadzenia, jednakże musi się ono znajdować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszczalne jest także wskazanie kilku miejscowości, z których jedna będzie musiała być wyznaczona w zawiadomieniu. Brak wskazania w ogłoszeniu miejsca odbycia walnego zgromadzenia powoduje natomiast wadliwość podejmowanych uchwał.

 

Miejsce obradowania WZA może być istotną kwestią z punktu widzenia frekwencji i aktywności na nim akcjonariuszy. Spółki powinny ustalać miejsce i termin walnego zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie