Chat with us, powered by LiveChat

Jak udzielić pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu?

W obradach nie trzeba uczestniczyć osobiście. Udzielanie pełnomocnictwa jest proste i szybkie

 

Akcjonariusze spółek giełdowych nie zawsze mają czas na uczestnictwo w walnym zgromadzeniu. W przypadku gdy rozpatrywane w czasie obrad sprawy są kontrowersyjne lub skomplikowane, mogą się czuć również zagubieni, przez co przydatna może być pomoc profesjonalnego podmiotu, znającego dobrze procedury i przepisy prawa. W obradach walnego zgromadzenia nie trzeba uczestniczyć jednak osobiście, a zasady udzielania pełnomocnictwa są względnie proste i szybkie. Ich powszechne stosowanie mogłoby wyeliminować główne powody nieuczestniczenia inwestorów w WZA, dlatego warto wiedzieć, jak skutecznie pełnomocnictwa udzielić.

Prawa pełnomocnika

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Oznacza to, że pełnomocnicy, tak jak akcjonariusze, mają co do zasady prawo zarówno do uczestniczenia (w tym zabierania głosu, zadawania pytań, zgłaszania projektów uchwał), jak również do głosowania czy zgłaszania sprzeciwów do uchwał. W treści pełnomocnictwa można jednak ograniczyć uprawnienia pełnomocnika, na przykład wyłączając prawo głosu czy ograniczając je tylko do konkretnych spraw. Co więcej, pełnomocnik może głosować według własnego uznania lub według przekazanych instrukcji. Możliwe jest także udzielenie dalszego pełnomocnictwa, jeżeli pozwala na to treść pełnomocnictwa. Nie można ograniczać praw akcjonariuszy do ustanawiania pełnomocnictw, a akcjonariusz spółki publicznej, który posiada akcje zapisane na kilku rachunkach papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników dla każdego z tych rachunków. Nie ma również przeszkód, aby w walnym zgromadzeniu uczestniczył zarówno akcjonariusz, jak i jego pełnomocnik. Łączna liczba głosów musi odpowiadać jednak tej, którą posiada akcjonariusz. Przepisy prawa dopuszczają również możliwość, aby kilku akcjonariuszy udzieliło pełnomocnictwa jednej osobie, która może głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

 

Forma i treść

 

Pełnomocnictwa można udzielić w formie pisemnej lub elektronicznej, z czego pierwsza z nich nie wymaga aktu notarialnego, a druga nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. W taki sam sposób można również odwołać swoje oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika (w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości), liczbę akcji, z których pełnomocnik może wykonywać prawa głosu, zakres umocowania, a także wskazanie, czy pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw. Dla ułatwienia akcjonariusze mogą (ale nie muszą) skorzystać z wzorów pełnomocnictw publikowanych przez spółki, a procedura udzielenia pełnomocnictwa opisana jest także w ogłoszeniach o zwołaniu WZA. Jeżeli jest to forma pisemna, wówczas podpisany oryginał pełnomocnictwa należy przekazać pełnomocnikowi, który będzie musiał go okazać spółce. Jeżeli jest to natomiast forma elektroniczna, wówczas akcjonariusz zobowiązany jest do wysłania spółce pocztą elektroniczną zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w terminie i na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, a do wiadomości załączyć skan podpisanego dokumentu pełnomocnictwa i dokumentu tożsamości. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza spółka podejmuje odpowiednie działania, które muszą być jednak proporcjonalne do celu. W praktyce, najczęściej polegają one na kontakcie telefonicznym lub mailowym z akcjonariuszem.

 

Wzór pełnomocnictwa znaleźć można tutaj.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie