Chat with us, powered by LiveChat

W jakim terminie akcjonariusz powinien poinformować o przekroczeniu określonych progów w akcjonariacie spółki publicznej?

W jakim terminie akcjonariusz powinien poinformować o przekroczeniu określonych progów w akcjonariacie spółki publicznej?


Podmiot, który osiągnął, przekroczył lub zszedł poniżej któregokolwiek z progów, jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę niezwłocznie.

Zawiadomienie powinno zostać złożone jednak nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym akcjonariusz dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów, lub też od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł się o tym dowiedzieć. Jednocześnie w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji w transakcji zawartej na rynku regulowanym stosowne zawiadomienie powinno zostać dokonane w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.


Podstawa prawna: Art. 69 ust. 1ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie