Chat with us, powered by LiveChat

Jaka jest definicja spółki publicznej?

Spółka publiczna to spółka, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Przynajmniej jedna jej akcja nie ma więc formy dokumentu i jest jednocześnie zarejestrowana w depozycie papierów wartościowych.

 

Przedmiotem obrotu na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych, a także na rynku NewConnect mogą być wyłącznie akcje, które są zdematerializowane, a więc wyłącznie akcje spółek publicznych, które nie mają formy papierowej.

 

Posiadanie statusu spółki publicznej wiąże się z koniecznością przestrzegania przez nią, jak i jej akcjonariuszy, przepisów właściwych dla takich podmiotów. Inne dla spółek publicznych są zasady zwoływania walnych zgromadzeń i uczestnictwa w nich. Akcjonariusze spółki publicznej muszą informować Komisję Nadzoru Finansowego i spółkę o przekroczeniu określonych w ustawie o ofercie publicznej progów ogólnej liczby głosów w spółce. Mogą również wnioskować o zbadanie przez biegłego rewidenta do spraw szczególnych określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw spółki. Spółki publiczne muszą także publikować wykazy akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz informacje otrzymane od akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania. Co więcej, nieco inne dla spółek publicznych są zasady przeprowadzania przymusowego odkupu i wykupu akcji.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie