Chat with us, powered by LiveChat

Czy warto jeździć na walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki?

© photosoup - Fotolia.com

Podczas obrad walnego zgromadzenia zapadają najważniejsze decyzje dotyczące działalności spółki. Walne zgromadzenie akcjonariuszy to także doskonała możliwość na uzyskanie interesujących informacji na temat emitenta od jego zarządu.  Procedura rejestracji w walnym zgromadzeniu spółki nie jest zbyt skomplikowana i czasochłonna. Warto więc skorzystać z tego podstawowego prawa akcjonariusza.

 

Wbrew pozorom akcjonariusze mniejszościowi mogą mieć decydujący wpływ na wynik głosowania na walnym zgromadzeniu. Najważniejsze decyzje dotyczące działalności spółki akcyjnej podejmowane są bowiem kwalifikowaną większością głosów (2/3, 3/4, 4/5). Nawet zatem akcjonariusz, który ma ponad 50 proc. udziałów w spółce, nie zawsze może być pewien wyniku głosowania. Wówczas powodzenie jego planów uzależnione jest od obecności pozostałych akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu i sposobu ich głosowania.

 

Co więcej, nawet gdy uchwała zostanie już powzięta, akcjonariusze obecni na walnym zgromadzeniu mają jeszcze możliwość jej uchylenia (zobacz: Kto i kiedy może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały WZA?) lub unieważnienia (zobacz: Kto i kiedy może wytoczyć powództwo o unieważnienie uchwały WZA?). Podczas obrad walnego zgromadzenia każdy akcjonariusz, niezależnie od liczby posiadanych akcji, ma także prawo do zgłaszania własnych projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad, a także do  zasięgnięcia informacji dotyczących działalności spółki od jej zarządu (zobacz: Jakie pytania akcjonariusz może zadawać podczas walnego zgromadzenia spółki?).

 


  

Kto może wziąć udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy? Jakie są zasady rejestracji?

 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad. Chociaż zarząd  na podstawie żądania nie ma bezwzględnego obowiązku zwołania walnego zgromadzenia, to jednak jeżeli w terminie dwóch tygodni nie zostanie ono zwołane, osobie występującej z takim żądaniem upoważnienia do zwołania może udzielić sąd rejestrowy. Akcjonariusze reprezentujący taki sam poziom kapitału zakładowego mogą również przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, a wówczas spółka zobowiązana jest niezwłocznie je ogłosić na swojej stronie internetowej. Co więcej, na wniosek akcjonariusza spółki publicznej, posiadającego co najmniej 5 proc. liczby głosów, walne zgromadzenie akcjonariuszy może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego rewidenta do spraw szczególnych, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z jej utworzeniem lub prowadzeniem jej spraw.

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu również poprzez pełnomocnika. Więcej na ten temat: Jak udzielić pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu?

 


 

Przeczytaj więcej materiałów dotyczących praw i ochrony inwestorów indywidualnych w dziale 

Eksperci SII radzą

 


 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie