Chat with us, powered by LiveChat

Kto i kiedy może wytoczyć powództwo o unieważnienie uchwały WZA?

Prawo do wytoczenia powództwa przeciwko spółce o stwierdzeniu nieważności uchwały walnego zgromadzenia powstaje w przypadku jej sprzeczności z ustawą.

 

Do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia uprawnionymi są:

- zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów,
- akcjonariusze, którzy głosowali przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądali zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej),
- akcjonariusze bezzasadnie niedopuszczeni do udziału w walnym zgromadzeniu,
- akcjonariusze, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

 

W spółce niepublicznej prawo to wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym uprawniony powziął wiadomość o uchwale, nie później jednak niż z upływem dwóch lat od dnia powzięcia uchwały. Dla spółki publicznej termin ten wynosi natomiast trzydzieści dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.

 

Wnosząc powództwo, należy również wiedzieć, iż w przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa sąd, na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotności wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Ponadto, nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie