Chat with us, powered by LiveChat

Według jakich zasad można zarejestrować się na WZA upadłej spółki wycofanej z obrotu?

Sposób rejestracji na walne zgromadzenie spółki wycofanej z obrotu zależy od tego, czy spółka pozostała publiczna, czy też zniesiono dematerializację jej akcji.

 

Jeżeli spółka została wycofana z obrotu, ale nie zniesiono dematerializacji jej akcji, to zarejestrować się na walne zgromadzenie należy w ten sam sposób jak w spółce publicznej, której akcje znajdują się w obrocie na giełdzie (więcej na ten temat: Kto może wziąć udział w walnym zgromadzeniu? Jakie są zasady rejestracji?).

 

W przypadku jeśli spółka akcyjna nie jest już spółką publiczną (zniesiono dematerializację jej akcji), należy wówczas złożyć dokumenty akcji w spółce co najmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, a odebrać je można dopiero po jego zakończeniu. Akcje można też złożyć u notariusza, w banku, firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terenie Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. Akcjonariusz otrzyma wówczas zaświadczenie na dowód złożenia akcji.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie