Chat with us, powered by LiveChat

Kiedy powstaje obowiązek ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji spółki publicznej?

Konieczność ogłoszenia wezwania powstaje w przypadkach nabycia w krótkim czasie znacznych pakietów akcji, a także przekroczenia określonego w ustawie progu ogólnej liczby głosów.

 

Przepisy prawa przewidują zarówno wezwania uprzednie jak i następcze na akcje spółki publicznej związane z przekroczeniem progów 33% lub 66% ogólnej liczby głosów.

 

Uprzednie ogłoszenie wezwania na sprzedaż akcji jest warunkiem koniecznym do przekroczenia progu 33 % ogólnej liczby głosów oraz progu 66 % liczby głosów. W tym pierwszym przypadku wezwanie musi dotyczyć zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów, a w drugim – wszystkich pozostałych akcji tej spółki.

 

Jeśli natomiast przekroczenie progu 33 % lub 66 % ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz, który pośrednio nabył akcje, zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy albo do zmniejszenia udziału poniżej określonego progu, albo do ogłoszenia wymaganego wezwania - jest to tzw. wezwanie następcze.

 

Od powyższych zasad istnieją również inne wyjątki wymienione w "Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych".

 

Zobacz też: W jakich przypadkach wyłączone są obowiązki ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji spółki publicznej?

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie