Chat with us, powered by LiveChat

SII

Ochrona praw

Eksperci SII radzą

Eksperci SII radzą - strona 7

"Eksperci SII radzą" to zbiór ponad 100 odpowiedzi na najczęściej zgłaszane pytania i problemy inwestorów indywidualnych. To praktyczna i niezbędna wiedza, którą powinien posiadać każdy inwestor giełdowy. Przez kilka ostatnich lat udzieliliśmy tysiące porad prawnych w odpowiedzi na  zadawane przez inwestorów indywidualnych pytania. Oto najczęściej powtarzające się:

 

1. Przymusowe wykupy i odkupy akcji

2. Prawo poboru

3. Dywidenda

4. Walne zgromadzenie spółki publicznej

5. Spółki w upadłości

 

6. Wezwania

7. NewConnect

 

 

8. Podatki giełdowe

 

 

9. Różne

 

O jakich zdarzeniach spółki publiczne muszą informować w raportach bieżących?

02.08.2012

O jakich zdarzeniach spółki publiczne muszą informować w raportach bieżących?

Rodzaj, zakres i formę informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych określają przepisy prawa i regulamin NewConnect.Zobacz więcej

Na czym polega głosowanie grupami oraz komu i czemu służy ten sposób głosowania?

02.08.2012

Na czym polega głosowanie grupami oraz komu i czemu służy ten sposób głosowania?

Przy powoływaniu rady nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór jej członków dokonywany przez najbliższe walne zgromadzenie odbywa się w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet jeśli statut przewiduje inny sposób powoływania tego organu.Zobacz więcej

Kto i kiedy może wytoczyć powództwo o unieważnienie uchwały WZA?

02.08.2012

Kto i kiedy może wytoczyć powództwo o unieważnienie uchwały WZA?

Prawo do wytoczenia powództwa przeciwko spółce o stwierdzeniu nieważności uchwały walnego zgromadzenia powstaje w przypadku jej sprzeczności z ustawą.Zobacz więcej

Kto i kiedy może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały WZA?

02.08.2012

Kto i kiedy może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały WZA?

Zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o jej uchylenie może być uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza.Zobacz więcej

Kto może zwołać lub żądać zwołania walnego zgromadzenia?

02.08.2012

Kto może zwołać lub żądać zwołania walnego zgromadzenia?

Walne zgromadzenie to w spółkach akcyjnych organ o najszerszych kompetencjach. Między innymi zatwierdza sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowe spółki, a także decyduje o podziale zysku, emisji akcji, zmianie statutu czy nabyciu i zbyciu nieruchomości. Warto więc wiedzieć, przez kogo może zostać zwołane.Zobacz więcej

Czym jest Lock-up?

15.09.2011

Czym jest Lock-up?

Lock-up to zobowiązanie akcjonariuszy do niezbywania posiadanych przez nich akcji przez ustalony czas.Zobacz więcej

W jakiej sytuacji spółka zobligowana jest do korygowania prognoz finansowych?

15.09.2011

W jakiej sytuacji spółka zobligowana jest do korygowania prognoz finansowych?

Publikowanie prognoz finansowych nie jest obowiązkiem spółek publicznych. Jednak w przypadku, kiedy spółka zdecyduje się na przekazanie do wiadomości publicznej prognozy, ma to swoje implikacje dla spółki ? w szczególności w zakresie obowiązku monitorowania możliwości realizacji prognozowanych wyników.Zobacz więcej

Jaką odpowiedzialność analitycy ponoszą za treść i jakość rekomendacji?

15.09.2011

Jaką odpowiedzialność analitycy ponoszą za treść i jakość rekomendacji?

Na osobę, która sporządza rekomendacje z naruszeniem przepisów rozporządzenia Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć karę pieniężną.Zobacz więcej

Czym jest split i resplit (scalenie) akcji?

15.09.2011

Czym jest split i resplit (scalenie) akcji?

Split akcji (podział akcji) to obniżenie wartości nominalnej akcji znajdujących się w obrocie przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu dotychczasowego kapitału akcyjnego spółki.Zobacz więcej

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie