Chat with us, powered by LiveChat

Kto może zgłaszać projekty uchwał?

Projekty uchwał zgłaszane mogą być przed, a także w trakcie walnego zgromadzenia. Odrębne dla tych obu form są jednak wymogi, które muszą spełnić inicjatorzy projektów.

 

Przed terminem walnego zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad zgłaszać mogą akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (statut może upoważniać akcjonariuszy reprezentujących mniejszy udział w kapitale zakładowym). Spółka niezwłocznie ogłasza wówczas projekty uchwał na stronie internetowej. Zgłoszenie projektów uchwał powinno odbyć się na piśmie lub przy wykorzystaniu środków elektronicznego komunikowania.

 

Ponadto, każdy akcjonariusz może podczas obrad walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. W spółce publicznej żądanie takie powinno zostać zgłoszone na dwadzieścia jeden dni przed terminem walnego zgromadzenia. Wówczas zarząd zobowiązany będzie do ogłoszenia zmian w porządku obrad w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. Ogłoszenie to powinno zostać dokonane niezwłocznie, nie później jednak niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie