Chat with us, powered by LiveChat

SII

Ochrona praw

Eksperci SII radzą

Eksperci SII radzą - strona 12

"Eksperci SII radzą" to zbiór ponad 100 odpowiedzi na najczęściej zgłaszane pytania i problemy inwestorów indywidualnych. To praktyczna i niezbędna wiedza, którą powinien posiadać każdy inwestor giełdowy. Przez kilka ostatnich lat udzieliliśmy tysiące porad prawnych w odpowiedzi na  zadawane przez inwestorów indywidualnych pytania. Oto najczęściej powtarzające się:

 

1. Przymusowe wykupy i odkupy akcji

2. Prawo poboru

3. Dywidenda

4. Walne zgromadzenie spółki publicznej

5. Spółki w upadłości

 

6. Wezwania

7. NewConnect

 

 

8. Podatki giełdowe

 

 

9. Różne

 

Czy prawo do udziału w zysku rocznym jest związane z czasem, przez jaki się posiada akcje?

22.08.2011

Czy prawo do udziału w zysku rocznym jest związane z czasem, przez jaki się posiada akcje?

Nie trzeba trzymać akcji na rachunku cały rok, aby uzyskać prawo do udziału w zysku rocznym wypracowanym przez spółkę w postaci dywidendy.Zobacz więcej

W jaki sposób ustala się kurs odniesienia po odcięciu prawa poboru?

22.08.2011

W jaki sposób ustala się kurs odniesienia po odcięciu prawa poboru?

Po zakończeniu ostatniej sesji giełdowej, na której można jeszcze nabyć akcje z prawem poboru, kurs odniesienia na następną sesje korygowany jest o teoretyczną wartość prawa poboru.Zobacz więcej

W jaki sposób należy wyliczyć dzień prawa poboru?

22.08.2011

W jaki sposób należy wyliczyć dzień prawa poboru?

W dniu prawa poboru, określonym przez uchwałę walnego zgromadzenia, akcjonariuszom przyznane zostaje prawo poboru, czyli prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji. Uważać trzeba jednak na zasady rozliczania transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.Zobacz więcej

Co to jest prawo poboru? Czy można je sprzedać?

22.08.2011

Co to jest prawo poboru? Czy można je sprzedać?

Dotychczasowi akcjonariusze mają prawo do zapisu na nowe akcje w określonej proporcji do aktualnie posiadanej liczby akcji, co nazywane jest prawem poboru.Zobacz więcej

W jaki sposób ustalana jest cena przymusowego wykupu w przypadku spółek niepublicznych?

22.08.2011

W jaki sposób ustalana jest cena przymusowego wykupu w przypadku spółek niepublicznych?

W spółkach niepublicznych przymusowy wykup następuje po cenie ustalonej przez biegłego rewidenta wybranego przez walne zgromadzenie.Zobacz więcej

Kiedy akcjonariusz spółki niepublicznej może żądać przymusowego wykupu?

22.08.2011

Kiedy akcjonariusz spółki niepublicznej może żądać przymusowego wykupu?

W przypadku spółki niepublicznej akcjonariusz lub grupa akcjonariuszy, którzy posiadają akcje reprezentujące co najmniej 95% kapitału zakładowego.Zobacz więcej

Kiedy akcjonariusz spółki publicznej może żądać przymusowego wykupu?

10.08.2011

Kiedy akcjonariusz spółki publicznej może żądać przymusowego wykupu?

Uprawnienie do żądania przymusowego wykupu powstaje, gdy akcjonariusz lub grupa akcjonariuszy powiązanych w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej osiągnie...Zobacz więcej

Czym się różni przymusowy wykup od żądania odkupu akcji?

10.08.2011

Czym się różni przymusowy wykup od żądania odkupu akcji?

Instytucje przymusowego wykupu i odkupu znajdują zastosowanie, gdy istnieje bardzo wysoka koncentracja akcji w rękach jednego lub kilku akcjonariuszy.Zobacz więcej

Data:

 Zastosuj
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie