Chat with us, powered by LiveChat

SII

Ochrona praw

Eksperci SII radzą

Eksperci SII radzą - strona 4

"Eksperci SII radzą" to zbiór ponad 100 odpowiedzi na najczęściej zgłaszane pytania i problemy inwestorów indywidualnych. To praktyczna i niezbędna wiedza, którą powinien posiadać każdy inwestor giełdowy. Przez kilka ostatnich lat udzieliliśmy tysiące porad prawnych w odpowiedzi na  zadawane przez inwestorów indywidualnych pytania. Oto najczęściej powtarzające się:

 

1. Przymusowe wykupy i odkupy akcji

2. Prawo poboru

3. Dywidenda

4. Walne zgromadzenie spółki publicznej

5. Spółki w upadłości

 

6. Wezwania

7. NewConnect

 

 

8. Podatki giełdowe

 

 

9. Różne

 

Co to jest PIT-8C? Do kiedy biuro maklerskie musi przekazać ten druk podatnikowi?

03.08.2012

Co to jest PIT-8C? Do kiedy biuro maklerskie musi przekazać ten druk podatnikowi?

PIT-8C jest podstawowym źródłem informacji o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w związku z zawieranymi transakcjami giełdowymi, stanowiący podstawę do rozliczenia rocznego podatku kapitałowego, dokonywanego na druku PIT-38.Zobacz więcej

Czy istnieje obowiązek składania zeznania podatkowego w przypadku poniesionej straty?

03.08.2012

Czy istnieje obowiązek składania zeznania podatkowego w przypadku poniesionej straty?

Nawet w przypadku poniesionej w danym roku podatkowym straty, podatnik nie jest zwolniony ze złożenia odpowiedniego zeznania podatkowego.Zobacz więcej

Czy spółki notowane na rynku NewConnect podlegają wyłącznie przepisom regulaminu ASO, czy także przepisom Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi?

03.08.2012

Czy spółki notowane na rynku NewConnect podlegają wyłącznie przepisom regulaminu ASO, czy także przepisom Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi?

W odniesieniu do spółek notowanych na rynku NewConnect, poza zapisami zawartymi w regulaminie ASO i jego załącznikach, zastosowanie mają także przepisy Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie. Zakres obowiązujących regulacji jest jednak mniejszy niż w przypadku spółek publicznych notowanych na rynku regulowanym.Zobacz więcej

Kto może być Autoryzowanym Doradcą? Jaka jest rola Autoryzowanego Doradcy?

03.08.2012

Kto może być Autoryzowanym Doradcą? Jaka jest rola Autoryzowanego Doradcy?

Autoryzowanym Doradcą może być firma inwestycyjna lub inny podmiot będący spółką prawa handlowego świadczący usługi związane z obrotem gospodarczym, w zakresie doradztwa finansowego, doradztwa prawnego czy audytu finansowego.Zobacz więcej

Jakie są zasady notowań na NewConnect? Czy różnią się od zasad obowiązujących na rynku regulowanym?

03.08.2012

Jakie są zasady notowań na NewConnect? Czy różnią się od zasad obowiązujących na rynku regulowanym?

Na rynku NewConnect obowiązują dwa systemy notowań - kierowany zleceniami i kierowany cenami. To między innymi odróżnia ten rynek od Głównego Rynku GPW.Zobacz więcej

Jakie instrumenty finansowe mogą być notowane na rynku NewConnect?

03.08.2012

Jakie instrumenty finansowe mogą być notowane na rynku NewConnect?

Instrumenty finansowe, które mogą być przedmiotem obrotu na rynku NewConnect określa Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu.Zobacz więcej

Co to jest rynek NewConnect? Jaka jest podstawowa różnica pomiędzy rynkiem NewConnect a Głównym Rynkiem GPW?

03.08.2012

Co to jest rynek NewConnect? Jaka jest podstawowa różnica pomiędzy rynkiem NewConnect a Głównym Rynkiem GPW?

Rynek NewConnect jest to alternatywny system obrotu prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie poza rynkiem regulowanym, przeznaczony głównie dla młodych spółek o wysokim potencjale wzrostu.Zobacz więcej

Jaka jest definicja spółki publicznej?

03.08.2012

Jaka jest definicja spółki publicznej?

Spółka publiczna to spółka, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.Zobacz więcej

W jaki sposób ustalana jest proponowana cena w wezwaniach?

03.08.2012

W jaki sposób ustalana jest proponowana cena w wezwaniach?

Sposób ustalania ceny, a także terminy i forma przeprowadzanych wezwań ustalone zostały w przepisach prawa, w tym przede wszystkim w ustawie o ofercie publicznej.Zobacz więcej

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie