Chat with us, powered by LiveChat

Podatek Belki należy zmienić. Oto podatkowe propozycje SII

Skomentuj artykuł
© Fotokon - stock.adobe.com

Podatek od zysków kapitałowych to od lat główna bolączka wskazywana przez polskich inwestorów indywidualnych. Wpisując się w ostatnią debatę na ten temat, jako Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych przypominamy szereg naszych propozycji dotyczących zmian w podatku Belki.

 

Chociaż „tymczasowy” podatek od zysków kapitałowych wprowadzono 20 lat temu, to co jakiś czas wybucha wokół niego debata, w którą – z oczywistych względów – szczególnie zaangażowane są środowiska inwestorskie. 

 

Tak stało się też latem 2022 r., gdy po wypowiedziach Katarzyny Szwarc, pełnomocniczki Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, rozgorzała dyskusja na temat ewentualnego wprowadzenia progresji podatkowej. Wcześniej o podatku Belki szerszej publiczności przypominał m.in. apel Rzecznika Prawo Obywatelskich. Wszystko to odbywa się w warunkach najwyższej w XXI wieku inflacji, wciąż niskiego oprocentowania lokat oraz słabej kondycji indeksów Giełdy Papierów Wartościowych.

 

🟢 Kompendium wiedzy na temat podatku Belki znajdziesz w sekcji Wszystko o podatku giełdowym

 

Nie chcąc, aby ostatnie zainteresowanie podatkiem Belki poszło na marne oraz odpowiadając na zaproszenie Ministerstwa Finansów do debaty na ten temat, przypominamy podatkowe propozycje Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Po raz pierwszy przedstawiliśmy je w 2019 r., w trakcie konsultacji dotyczących Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, gdy skierowaliśmy nasze stanowisko do minister Teresy Czerwińskiej.

 

Trzy lata później podatkowa część strategii, której horyzont sięga 2023 r., wciąż nie weszła w życie. Znajdujemy się więc na ostatniej prostej, aby dokonać zmian w prawie, które poprawią sytuację polskich inwestorów i całego rynku.

Zmiana podatku Belki. Propozycje podatkowe SII

Rozwój rynku kapitałowego, budowanie oszczędności Polaków oraz wzmacnianie prywatnego filara systemu emerytalnego to jedne z największych gospodarczych wyzwań stojących obecnie przed naszym krajem. Nie łudzimy się, że w obecnych realiach możliwa jest całkowita likwidacja podatku Belki. Dlatego proponowane przez nas zmiany nakierowane są przede wszystkim na zdjęcie ciężaru podatkowego z inwestorów inwestujących długoterminowo oraz poszerzenie możliwości kompensowania zysków i strat z różnych form inwestycji.

 

Propozycje podatkowe Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

 

  1. Sprzeciwiamy się wprowadzeniu progresywnego podatku od zysków kapitałowych. Takie działanie stanowiłoby nieuzasadnione karanie inwestorów inwestujących większe kwoty oraz dodatkowo skomplikowało polski system podatkowy.

  2. Sprzeciwiamy się zniesieniu lub obniżeniu podatku od zysków kapitałowych jedynie dla tzw. „bezpiecznych form oszczędzania” (np. konta i lokaty bankowe). Takie działanie stałoby w sprzeczności z potrzebą wzmacniania polskiego rynku kapitałowego.

     

  3. Proponujemy zmniejszenie podatku Belki do 9% dla zysków z utrzymywanych przez ponad 12 miesięcy inwestycji w papiery wartościowe (notowane na rynkach regulowanych oraz w alternatywnych systemach obrotu) oraz jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych inwestujących w tego rodzaju papiery.

  4. Proponujemy wprowadzenie dodatkowej zachęty dla inwestorów długoterminowych w postaci zmniejszenia podatku Belki do 4% dla zysków z utrzymywanych przez ponad 60 miesięcy inwestycji w papiery wartościowe (notowane na rynkach regulowanych oraz w alternatywnych systemach obrotu) oraz jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych inwestujących w tego rodzaju papiery.

  5. Proponujemy likwidację podatku od dywidend w przypadku inwestycji utrzymywanych przez ponad 60 miesięcy.

  6. Przychylamy się do zapisanej w SRRK (punkt 4.4.2.) idei kompensacji zysków i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z zyskami i stratami z innych rodzajów inwestycji. Jednocześnie proponujemy, aby kompensacja ta odbywała się niezależnie od poziomu ryzyka inwestycji (brak sugerowanego w SRRK dzielenia inwestycji na grupy).

  7. Proponujemy wprowadzenie możliwości kompensowania strat z tytułu inwestycji w papiery wartościowe i jednostki funduszy inwestycyjnych z zyskami od dywidend.

 

Poza wyżej wymienionymi zmianami dotyczącymi podatku od zysków kapitałowych, w piśmie do minister finansów z 2019 r. proponowaliśmy także szereg zmian dotyczących rachunków IKE/IKZE. Prowadzimy obecnie przegląd tych propozycji i niebawem przedstawimy ich kompleksowy pakiet.

 

Jarosław Dominiak, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych– Jeżeli nie ma woli politycznej do tego, aby zlikwidować podatek Belki, to przynajmniej powinno się go obniżyć i uczynić bardziej przyjaznym dla inwestorów. Byłaby to zachęta do inwestowania i oszczędzania, czego w Polsce bardzo potrzebujemy. Wiemy, że podatek Belki to jedna z bolączek, która trapi wszystkich polskich inwestorów, dlatego niezmiennie domagamy się zmian w tym zakresie. Czekając na wdrożenie rozwiązań zapowiedzianych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, mamy nadzieję, że podatkowy pakiet zmian zostanie rozszerzony – komentuje Jarosław Dominiak, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych– Nie mam wątpliwości co do tego, że podatek od zysków kapitałowych zostanie z nami na lata. Skoro tak, to wypracujmy przynajmniej mechanizmy skłaniające Polaków do długoterminowych inwestycji, a nie zniechęcających ich do powiększania majątku. Krążące propozycje wprowadzenia progresywnego podatku Belki przyjmuję z dużym niepokojem, nawet jeśli miałyby oznaczać tylko obniżkę podatku dla niskich zysków. Wszelkie takie propozycje podatku progresywnego zamiast zachęcać do inwestowania, wydają się wręcz karą za to, że ktoś przez lata oszczędzał i dorobił się większych pieniędzy – komentuje Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

– Zmiany dotyczące podatku Belki powinny przede wszystkim koncentrować się na zachętach do długoterminowego inwestowania, do oszczędzania pieniędzy na emeryturę itp. Niezbędne też wydają się zapowiedziane zmiany umożliwiające kompensację podatku od zysków kapitałowych uzyskiwanych z różnych źródeł, takich jak fundusze inwestycyjne i inwestycje giełdowe. Społeczność inwestorska czeka na te zmiany od lat – dodaje Masłowski.

Inwestorzy czekają na zmiany w podatku Belki

Istnienie podatku od zysków kapitałowych w obecnym kształcie regularnie jest uznawane przez inwestorów indywidualnych za największą bolączkę polskiego rynku. Od lat obserwujemy to w wynikach przeprowadzanego przez nas Ogólnopolskiego Badania Inwestorów.

 

Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów 2022

 

Zmiana podatku w obecnych realiach byłaby tym bardziej zasadna, ze względu na wysoką inflację, głęboko ujemne realne stopy procentowe oraz słabą postawą indeksów GPW. Ponadto, podatek Belki przynosi jedynie ok. 1% wpływów do budżetu, co w obliczu dużych zmian w systemie podatkowym nie wydaje się stanowić bariery nie do przekroczenia. Dodatkowo w UE znajdziemy wiele krajów o niższym poziomie podatku niż w Polsce. Do krajów o wyraźnie wyższej stawce podatku od zysków kapitałowych nie powinniśmy się natomiast porównywać, dopóki polski rynek kapitałowy nie będzie tak rozwinięty, jak w państwach Europy Zachodniej.

Doświadczenie ostatnich miesięcy uczy, że Polacy pozytywnie odpowiadają na zachęty finansowe, gdy mowa o oszczędzaniu i inwestowaniu: wyraźne podniesienie oprocentowania obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa i wprowadzenie do oferty nowych rodzajów obligacji przyczyniło siędo rekordowego napływu środków do tych instrumentów. Wierzymy, że wprowadzenie zachęt nakierowanych na wspieranie długoterminowego inwestowania na rynku kapitałowym również mogłoby przełożyć się na napływ środków do innych segmentów rynku.

 

 

Podsumowując, stoimy na stanowisku, że podatek od zysków kapitałowych w obecnej formie przynosi więcej szkody niż pożytku. Jego zmiana nakierowana na promowanie długoterminowych inwestycji byłaby krokiem w kierunku budowania prywatnych oszczędności Polaków, które pomagałyby wspierać polską gospodarkę.

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie