Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

© wellphoto - Fotolia.com

2 stycznia

Termo2Power S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu przez przedstawiciela Spółki na rynku włoskim zamówienia na realizację dwóch projektów wdrożenia systemu gazyfikacji drewna W projekcie wykorzystane zamiast tradycyjnych silników spalinowych mają zostać ekspandery Emitenta, co dla Spółki ma przeynieść przewidywane przychody w kwocie 1,50 mln zł.

 

3 stycznia

Blirt S.A.

Zarząd Blirt S.A. przekazał informację o podpisaniu umów o dofinansowanie dwóch projektów biotechnologicznych, o które Spółka wnioskowała w ramach programu POIR 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP”. Łączne dofinansowanie dla obu projektów kształtuje się na poziomie 0,53 mln zł.

 

4 stycznia

Grupa Recykl S.A.

Zarząd Grupa Recykl S.A. poinformował o zawarciu przez spółki zależne od Emitenta umów z Centrum Utylizacji Opon S.A. dotyczących realizacji na rzecz kontrahenta usług logistycznych i odzysku zużytych opon. Współpraca ma charakter długoterminowy i obejmuje okres lat 2017-2019, a orientacyjna wartość usług świadczonych na kontrahenta w 2017 r. oszacowana została na ok. 5,10 mln zł.

 

5 stycznia

Tech Invest Group S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu przez spółkę Farm Innovations Sp. z o.o. (w której Emitent posiada 40,00% udziałów) umowy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w zakresie wymiany informacji zmierzającej do podjęcia trwałego współdziałania w celu realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Współpraca obejmować ma m.in. rozwój i zwiększenie funkcjonalności dedykowanej hodowcom bydła aplikacji mobilnej Stado.pl.

 

9 stycznia

EBC Solicitors S.A.

Zarząd EBC Solicitors S.A. zakomunikował o zbyciu 612.000 akcji Blue Ocean Media S.A. za łączną kwotę 0,28 mln zł. Po przedmiotowej transakcji Emitent posiada 5,01% udziału w Blue Ocean Media S.A., przy czym Zarząd Emitenta nie rezygnuje z planów przejęcia kontroli nad ww. podmiotem (opisanych w raporcie ESPI nr 50/2016). Zbycie akcji umotywowane zostało chęcią wykazania dodatniego wyniku z inwestycji w Blue Ocean Media S.A. oraz rozszerzeniem kręgu akcjonariuszy w związku z planowaną emisją akcji z zachowaniem prawa poboru.

 

10 stycznia

Aztec International S.A.

Zarząd Emitenta przekazał informację o zawarciu umowy o kredyt celowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowa gwarantuje Emitentowi finansowanie w kwocie 0,80 mln EUR, które przeznaczone ma zostać na wydatki bieżące oraz realizację kontraktu zawartego z międzynarodowym dystrybutorem materiałów budowlanych. Udzielony kredyt ma zostać spłacony do dnia 31 października 2017 r.

 

11 stycznia

Hetan Technologies S.A.

Zarząd Emitenta poinformował. Iż w trakcie sporządzania raportu kwartalnego za IV kw. 2016 r., w trakcie analizy struktury bilansu Spółki podjęta została decyzja o dokonaniu na dzień 31 grudnia 2016 r. aktualizacji z tytułu zmniejszenia wartości aktywów finansowych o kwotę 11,33 mln zł. Aktywami objętymi aktualizacją jest 20.000 szt. obligacji serii F spółki Słoneczne Inwestycje sp. z o.o., których wartość ujawniona w księgach Spółki ustalana była wg wzoru, w którym jedyną zmienną jest wartość kursu notowanych na rynku NewConnect akcji spółki Polscy Inwestorzy S.A. Pełny zakres informacji o ww. odpisie znajduje się w raporcie ESPI nr 2/2017 Emitenta.

 

12 stycznia

Broad Gate S.A.

Zarząd Emitenta zakomunikował o zawarciu dwóch umów na dostawy i sprzedaży oleju słonecznikowego. Pierwsza z nich zawarta została z Emirates Refining Company Ltd. i gwarantuje wynagrodzenie w maksymalnej kwocie na poziomie 0,50 mln USD, natomiast druga z umów podpisana została z Samsung C&T Singapore Pte Ltd. i jej maksymalna wartość kształtuje się na poziomie 0,10 mln USD. Dostawy towarów w zakresie powyższych umów ustalone zostały odpowiednio na styczeń 2017 r. oraz luty 2017 r.

 

13 stycznia

Centurion Finance S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o udzieleniu spółce zależnej Centurion Nieruchomości sp. z o.o. pożyczki w kwocie 0,59 mln zł. Przedmiotowa pożyczka wykorzystana zostanie dla celu realizacji zakupu nieruchomości o łącznej powierzchni 0,83 ha, na która składają się działki położone u podnóża Babiej Góry w Zawoi, miejscowości turystycznej w paśmie Beskidu Żywieckiego. Na terenie nieruchomości, której wartość określona została na 0,60 mln zł, spółka zależna zrealizować ma projekt inwestycyjny w postaci osiedla domów letniskowych.

 

16 stycznia

Summa Linguae S.A.

Zarząd Emitenta przekazał informację o zawarciu umowy z Ministerstwem Finansów w ramach której Emitent świadczyć ma na rzecz tej instytucji usługi tłumaczeń ustnych. Umowa gwarantuje Emitentowi wynagrodzenie w kwocie 0,11 mln zł brutto i została zawarta na okres 3 lat, bądź do czasu wykorzystania przez Ministerstwo Finansów limitu wynagrodzenia ustalonego w umowie.

 

17 stycznia

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o podjęciu przez Walne Zgromadzenia Wspólników spółek zależnych od Emitenta: Netins Insurance sp. z o.o. oraz EKU Partner sp. z o.o., uchwał w przedmiocie połączenia ww. spółek. Zgodnie z zamierzeniami Netins Insurance sp. z o.o. pełnić ma rolę spółki przejmującej, natomiast EKU Insurance sp. z o.o. spółki przejmowanej. Połączenie obu podmiotów ma na celu optymalizację kosztów oraz ujednolicenie procedur obsługi klientów.

 

18 stycznia

Marka S.A.

Zarząd Marka S.A. zakomunikował o wydaniu przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział VIII Gospodarczy postanowienia w sprawie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego. Zdarzenie to jest jednym z etapów działań restrukturyzacyjnych, jakie wdrożyć zamierza Zarząd Emitenta w związku z trudną sytuacją finansową Spółki.

 

19 stycznia

Grupa Jaguar S.A.

Zarząd Grupa Jaguar S.A. poinformował o podpisaniu listu intencyjnego z Tech Invest Group S.A. w sprawie potencjalnej transakcji mającej na celu stabilizację kondycji finansowej Emitenta. Transakcja miałaby polegać na przejęciu przez Emitenta 100% udziałów w jednej ze spółek technologicznych z portfela inwestycyjnego Tech Invest Group S.A., w zamian za co podmiot ten (wraz z pozostałymi wspólnikami ww. spółki technologicznej) miałby zaangażować się kapitałowo oraz organizacyjnie w Emitenta. Pełen opis powyższych planów znajduje się w raporcie ESPI nr 4/2017 Emitenta.

 

20 stycznia

MakoLab S.A.

Zarząd MakoLab S.A. przekazał w formie raportu bieżącego szacunki wyników finansowych Emitenta osiągniętych w 2016 r. Zgodnie z szacunkami przychód Emitenta w 2016 r. wyniósł 21,82 mln zł (spadek o 6% r/r), natomiast zysk netto za 2016 r. wyniósł 1,10 mln zł (spadek o 64% r/r). Słabsze od osiągniętych w roku poprzednim wyniki są efektem przesunięcia w czasie realizacji jednego z dużych projektów Emitenta.

 

23 stycznia

PIK S.A.

Zarząd PIK S.A. przekazał do wiadomości publicznej uaktualnioną strategię Emitenta, a także poinformował o zrezygnowaniu z dotychczasowej strategii. Nowa strategia Emitenta opierać się ma na krótko- i średnioterminowym inwestowaniu w spółki giełdowe, inwestycjach w start-upy na etapie zalążkowym, inwestycjach w nieruchomości pochodzące z aukcji komorniczych, działalności związanej z podręcznikami, a także budowie sklepów wyspecjalizowanych w sprzedaży i skupie towarów używanych.

 

24 stycznia

Auxilia S.A.

Zarząd Auxilia S.A. poinformował o zawiązaniu spółek Auxilia MKS sp. z o.o. oraz Auxilia MKS sp. z o.o. sp.k., a także o uruchomieniu nowej formuły współpracy w dziale sprzedaży, skierowanej do obecnych menedżerów działu sprzedaży Emitenta oraz osób i podmiotów posiadających struktury sprzedażowe w branży odszkodowań i na rynku sprzedaży bezpośredniej. Docelowo w ramach modelu powstać ma sieć podmiotów, które funkcjonować będą pod marką Emitenta, co w założeniach zbliżone jest do modelu franczyzowego.

 

25 stycznia

KLON S.A.

Zarząd KLON S.A. przekazał informację o wpłynięciu do siedziby Emitenta ostatniej umowy z regionalnych Nadleśnictw, regulującej zasady zakupu drewna w Lasach Państwowych. Łączna wartość umów na dostawy drewna w 2017 r. podpisanych z Lasami Państwowym wynosi 8,20 mln zł. netto.

 

26 stycznia

Letus Capital S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu przedwstępnej umowy inwestycyjnej dotyczącej zakupu co najmniej 10% udziałów Przedsiębiorstwa Handlowo - Produkcyjnego FINAKO sp. z o.o., przedsiębiorstwa działającego w branży spożywczej. Podpisanie ostatecznej umowy w powyższym zakresie poprzedzić ma obiektywna i rzetelna wycena ww. podmiotu.

 

27 stycznia

Plasma System S.A.

Zarząd Plasma System S.A. zakomunikował o zawarciu z Amec Foster Wheeler Energia Polska sp. z o.o. umowy na wykonanie przez Emitenta powłok ochronnych na elementach ekranów kotła CFB Elektrowni Łagisza. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji umowy oszacowane zostało na 1,20 mln zł netto, przy czym ostateczna jego wysokość uzależniona jest od ilości rzeczywiście wykonanych powłok i ustalona zostanie dopiero po realizacji przedmiotu umowy.

 

Opracowanie:

 

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 2 do 29 stycznia 2017 r.