Chat with us, powered by LiveChat

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 17 lipca do 13 sierpnia 2017 r.

Skomentuj artykuł
© wellphoto - Fotolia.com

17 lipca
Polman S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o złożeniu wniosku o dofinansowanie stworzenia produktu pn.: "Inteligentny system kontroli pojazdów pod względem ważności obowiązkowych badań technicznych i ubezpieczenia pojazdów - bezpieczniwruchu.pl", którego celem jest opracowanie i wdrożenie systemu weryfikacji aktualności badań technicznych oraz polisy OC realizowanych w czasie rzeczywistym. Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 2,53 mln zł netto, natomiast wartość wnioskowanego dofinansowania 1,71 mln zł netto.

 

18 lipca
Comeco S.A.
Zarząd Spółki przekazał informację o podpisaniu umowy ze Skarbem Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Olsztynek. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa torfu do Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno w łącznej ilości 5.000 m3. Zamówienie realizowane będzie w trzech partiach od dnia podpisania ostatecznej umowy do dnia 31 października 2017 r. Przewidywana wartość wynagrodzenia Emitenta wynosi 0,30 mln zł brutto.

 

19 lipca
PYLON S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o nawiązaniu długoterminowej współpracy w zakresie produkcji obudów głośnikowych na rzecz partnerów z dwóch krajów europejskich: Niemiec oraz Francji. Współpraca w zakresie działalności na terenie Niemiec nawiązana została z Audio Physic GmbH i w jej ramach złożone zostało pierwsze zamówienie. Z kolei nazwa francuskiego partnera Emitenta nie została ujawniona, natomiast w jej ramach zrealizowano już pierwsze zamówienie na 100 szt. obudów.

 

20 lipca
Star Fitness S.A.
Z uwagi na zakończenie dystrybucji sprzętu fitness, Zarząd Spółki zdecydował o zmianie modelu biznesowego. Nowa strategia opiera się m. in. na wydzieleniu wybudowanej fabryki w SSE w Kutnie do odrębnej spółki oraz wynajmie całego obiektu, negocjacjach z wierzycielami Spółki, redukcji kosztów prowadzonej działalności oraz koncentracji biznesu na komercjalizacji małych parków handlowo-usługowych dla klubów/sieci fitness oraz doradztwie biznesowym. Szczegóły dotyczące nowoprzyjętej strategii opisane zostały w raporcie bieżącym ESPI 5/2017 Emitenta.

 

21 lipca
InfoSCAN S.A.
Zarząd Spółki przekazał informację o otrzymaniu decyzji od FCC (amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności), w sprawie udzielenia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu urządzenia produkowanego przez InfoSCAN. Wydany certyfikat potwierdza zgodność urządzenia MED Recorder z normami radiowymi i standardami bezpieczeństwa radiowego. Ostatnim etapem związanym z dopuszczeniem do użycia urządzenia MED Recorder na terenie Stanów Zjednoczonych będzie dokonanie przez FDA oceny merytorycznej złożonego wniosku oraz wydanie stosownego dopuszczenia.

 

24 lipca
Broad Gate S.A.
Zarząd Emitenta poinformował, iż spółka zależna Advag OOO podpisała umowę ze spółką TD Hermes LLC, na mocy której zobowiązała się do zakupu nasion słonecznika w ilości powyżej 350 ton. Dokładna wartość umowy zostanie określona w momencie dostawy, ale maksymalna wartość zamówienia nie może przekroczyć 0,10 mln USD. Dostawa zostanie zrealizowana do dnia 7 sierpnia 2017 roku.

 

25 lipca
Aztec International S.A.
Zarząd Spółki zaraportował o podpisaniu umowy z międzynarodowym holdingiem Würth Oy i Ferrometal Oy z siedzibą w Finlandii. Przedmiotem ww. umowy będzie dostawa przez Emitenta szerokiej gamy akcesoriów budowlanych. Wartość kontraktu wynosi 1,00 mln euro, a okres jego obowiązywania obejmuje 1 rok.

 

26 lipca
AQUA S.A.
Zarząd Spółki informuje, że w ramach realizacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności UE została zawarta umowa na kwotę 16,81 mln zł netto na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Dzielnicy Hałcnów w rejonie ul. Pod Kasztanem, Zagrody, Deszczowej, Pisarskiej, 13 Zakrętów i Wyzwolenia w Bielsku-Białej". Wykonawcą jest konsorcjum firm ZRIB Sp. z o.o. (lider), Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn (partner). Wartość podpisanej umowy wynosi 16,81 mln zł netto.

 

27 lipca
Forever Entertainment S. A.
Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu umowy z Hanakai Studio z Francji, na mocy której Emitent został wyłącznym wydawcą elektronicznej wersji gry Prodigy na platformie Nintendo Switch. Planowany termin premiery na ww. platformie to IV kw. 2017 r. Emitent otrzyma około 1/3 przychodu z każdego sprzedanego egzemplarza gry w wersji elektronicznej. Wyprodukowanie gry w pierwszej fazie rozwoju projektu finansowane było w ramach akcji crowdfundingowej, w której zebrane zostało 0,21 mln EUR.

 

28 lipca
Termo2Power S.A.
Zarząd Spółki przekazał wiadomość o zawarciu umowy o współpracy z Instytutem Energii sp. z o.o.
w zakresie m. in. złożenia wniosku o dofinansowanie fazy badawczej, niezbędnej do opracowania technologii innowacyjnego układu kogeneracyjnego, do czego wykorzystane mają zostać technologie aktualnie posiadane przez partnerów. Przewidywana wartość dofinansowania to 1,00 mln zł. Szczegóły dotyczące zakresu współpracy zostały opisane w raporcie ESPI 68/2017 Emitenta.

 

31 lipca
TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Zarząd Spółki przekazał informację o zawarciu umowy z Gminą Karpacz na realizację zadania pn. "Przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu". Wartość kontraktu wynosi blisko 24,00 mln zł brutto, a termin jego realizacji przewidziano na 18 miesięcy od daty przekazania placu budowy Spółce.

 

1 sierpnia
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu przez Spółkę zależną Dome International Sp. z o.o. umowy na wykonanie magazynu soli wraz z infrastrukturą w ramach zadania: "Budowa magazynu soli przy autostradzie A4 w m. Brzesko". Budowa jest realizowana na rzecz GDDKiA Oddział Kraków.
Wartość przedmiotu umowy wynosi 1,20 mln zł brutto, a termin jego realizacji wynosi 180 dni od momentu podpisania umowy.

 

2 sierpnia
EBC Solicitors S.A.
Zarząd Emitent przekazał informację o podpisaniu umowy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Smart-Lab sp. z o.o. (spółka celowa powołana przez Emitenta oraz KSI.pl sp. z o.o.) na realizację projektu pn.: "Utworzenie centrum akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych". Całkowita wartość projektu to 11,31 mln zł, a wartość przyznanego przez NCBR wynosi 9,05 mln zł.

 

3 sierpnia
M4B S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu pomiędzy Emitentem a spółką CCC S.A. umowy, której przedmiotem jest dostawa i montaże ekranów LED w sklepach CCC w Polsce i za granicą. Według szacunków Emitenta wartość zaplanowanych dostaw i usług montażowych do końca 2017 roku może wynieść około 7,50 mln zł. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

 

4 sierpnia
NAVIMOR-INVEST S.A. w restrukturyzacji
Zarząd Spółki poinformował o odstąpieniu od umowy na roboty budowlane zawartej z Gminą Pobiedziska na realizację zadania pn.: "Budowa zespołu pomostów nad Jeziorem Biezdruchowo w Pobiedziskach". Jako przyczynę Emitent podał konieczność wykonania robót dodatkowych, które wyniknęły w toku realizacji projektu i okazały się niezbędne dla jego finalizacji. Pomimo wystąpienia przez Emitenta wniosku o zlecenie robót nieobjętych pierwotnym przedmiotem zamówienia, zamawiający odmówił zlecenia wykonania robót dodatkowych i ustalenia wynagrodzenia w zamian za ich przeprowadzenie, których wartość Emitent oszacował na ok. 0,20 mln zł.

 

7 sierpnia
MEDIACAP S.A.
Zarząd Emitenta przekazał informację, iż jego spółka zależna, The Digitals Sp. z o.o., zawarła umowę z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., której przedmiotem jest realizacja kampanii reklamowych oraz marketingowych działań wspierających. Równolegle do otrzymywania zleceń w ramach powyższej umowy będzie inny, konkurecyjny podmiot, co wynika z zasad zamówienia określonych przez zamawiającego. Wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy będzie uzależniona od otrzymanej liczby zamówień i nie będzie mogła przekroczyć kwoty 4,00 mln zł netto. Umowa została zawarta na okres 2 lat lub do chwili wyczerpania podanej kwoty na realizację zamówień.

 

9 sierpnia
SferaNET S.A.
Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu pn.: "Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim", w ramach działania 1.1. "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach". Maksymalna wartość dofinansowania ww. projektu wynosi 33,57 mln zł (85% kosztów kwalifikowalnych projektu), a jego całkowitą wartość szacuje się na 61,81 mln zł. Spółka zobowiązana jest wnieść wkład własny w wysokości 5,92 mln zł i zrealizować projekt w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r.

 

10 sierpnia
SferaNET S.A.
Zarząd Spółka poinformował o przygotowaniu i przyjęciu prognozy finansowej na rok 2017, według której przewidywana wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi wyniesie 3,45 mln zł, natomiast wartość EBITDA wyniesie 1,05 mln zł. Prognoza sporządzona została w oparciu o dotychczasową sprzedaż, planowane przychody z tytułu umów abonamentowych, realizowanych zleceń na dostawy sprzętu IT a także rozwojowych kontraktów, które są negocjowane z klientami.

 

11 sierpnia
Sevenet S.A.
Zarząd Emitenta przekazał informację o wyborze złożonej przez niego oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez Komendę Główną Policji przetargu na dostawę urządzeń i oprogramowania wraz z wdrożeniem na potrzeby rozbudowy, modernizacji i podniesienia bezpieczeństwa sieci LAN policyjnych ośrodków przetwarzania danych. Wartość złożonej przez Spółkę oferty wynosi 6,90 mln zł brutto, a termin jej realizacji został określony do dnia 8 grudnia 2017 r.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie