Chat with us, powered by LiveChat

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 27 lutego do 26 marca 2017 r.

Skomentuj artykuł
© wellphoto - Fotolia.com

27 lutego
Alejasamochodowa.pl S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy z białoruskim dystrybutorem części samochodowych firmą BelAuto-parts. Przedmiotem umowy jest dostawa części dla sklepów motoryzacyjnych kontrahenta. Przychody z tytułu realizacji kontraktu wynieść mają 1,50 mln zł, natomiast zysk ok. 0,14 mln zł.

 

28 lutego

Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A.
Emitent poinformował o złożeniu wniosku o dofinansowaniu projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej metody produkcji kapeluszy pamiętających kształt”, w ramach działania 3.2. „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie przeznaczone ma zostać ma zakup urządzeń składających się na linię produkcyjną umożliwiającą wdrożenie przedmiotowej innowacji.

 

1 marca
Lukardi S.A.
Zarząd Lukardi S.A. (dawniej: SAPpeers.com S.A.) poinformował o złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu „Rozbudowa laboratorium B+R w celu kompleksowego wsparcia kompetencyjnego” w ramach działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Projekt ten zakłada budowę laboratorium, które umożliwiało będzie prowadzenie prac rozwojowych związanych z testowaniem tworzonego oprogramowania. Wartość inwestycji określona została na kwotę 4,29 mln zł, a wartość dotacji na 3,00 mln zł.

 

2 marca
LUG S.A.
Zarząd Emitenta przekazał informację o podpisaniu umowy zawartej pomiędzy spółką zależną LUG Light Factory Sp. z o.o. a spółką M&J Sp. z o.o. dotyczącej budowy hali produkcyjno-magazynowej, która stanowić będzie rozbudowę istniejącego już centrum badawczo-produkcyjnego Emitenta, które zlokalizowane jest w Nowym Kisielinie. Zakończenie budowy hali o łącznej powierzchni 1 500m2 zaplanowano na początek IV kwartału 2017 roku. Przewidywany całkowity koszt budowy wynosi 2,33 mln zł.

 

3 marca
InfoSCAN S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu z PARP umowy o dofinansowanie projektu pn. "Udział w Programie promocji branży sprzętu medycznego w celu internacjonalizacji marki produktowej przedsiębiorstwa". Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności marki oraz produktów za granicą. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 0,92 mln zł, natomiast kwota dofinansowania ok. 0,72 mln złe. Rozpoczęcie realizacji zaplanowano na czerwiec 2017 rok, natomiast przewidywany termin zakończenia to kwiecień 2019 r.

 

6 marca
Prime Minerals S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy przez spółkę zależną PT Bintang Sinar Perkasa ze spółką PT Rajawali Nuansa Citra Mandiri Indonesia. Przedmiotem niniejszej umowy jest wydobycie oraz przygotowanie do sprzedaży wapnia poprzez jego obróbkę oraz załadunek na środki transportu. Minimalny wolumen wydobycia surowca przez spółkę PT Rajawali Nuansa Citra Mandiri Indonesia określony został na poziomie 10 tys. ton miesięcznie. Wydobycie wapnia oraz jego planowana sprzedaż dokonywana jest w ramach procesu budowy infrastruktury i rozpoczęcia wydobycia rudy niklu.

 

8 marca
Macro Games S.A.
Zarząd Spółki Macro Games S.A. poinformował o zakończeniu testów wewnętrznych i rozpoczęciu komercyjnego oferowania gry Cukierkowo na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android. Zgodnie z ustaleniami z T-Mobile S.A., na przełomie marca i kwietnia 2017 r. uruchomiony zostanie program pilotażowy, w ramach którego dla grających udostępniona będzie dodatkowa funkcjonalność dająca możliwość uzyskania specjalnych bonusów. Aplikacja na polski rynek została wprowadzona przez Emitenta dzięki współpracy z Big Blue Marble Inc.

 

9 marca
Bloober Team S.A.
Zarząd Spółki powiadomił o podpisaniu umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, której przedmiotem jest dofinansowanie projektu pn. "Wzrost konkurencyjności spółki Bloober Team poprzez aktywność na rynku amerykańskim i australijskim". Wysokość dofinansowania wynosi 0,14 mln zł, co stanowi ok. 49,77% kosztów kwalifikowanych projektu.

 

10 marca
NAVIMOR-INVEST S.A.
Zarząd Spółki zakomunikował o zawarciu umowy na roboty budowlane z Gminą Pobiedziska. Przedmiotem podpisanej umowy dotyczącej zlecenie Spółce budowy zespołu pomostów nad Jeziorem Biezdruchowo w miejscowości Pobiedziska. Za wykonanie prac i robót Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 1,45 mln zł brutto. Ostateczny termin realizacji projektu określony został na dzień 9 czerwca 2017 r.

 

11 marca
Broad Gate S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy sprzedaży oleju słonecznikowego przez spółkę zależną ADVAG OOO ze spółką ADVAG AgroExport. Maksymalna wartość zawartej umowy wynieść ma ok. 0,30 mln USD, jednak jej dokładna wartość ustalona ma zostać w momencie dostawy, która nastąpi 31 marca 2017 r.

 

13 marca
PIK S.A.
Zarząd PIK S.A. poinformował o nabyciu przez Emitenta nieruchomości gruntowej o powierzchni 247 m2 położonej w Karwianach, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej. Nieruchomość została nabyta w trybie sprzedaży egzekucyjnej za kwotę 0,47 mln zł.

 

14 marca
Tower Investments S.A.
Zarząd Spółki przekazał informację o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży ze spółką Netto sp. z o.o. Przedmiotem umowy są cztery działki położone w Warszawie przy ulicy Swarożyca. Cena sprzedaży ustalona została na poziomie 5,62 mln zł. Kluczowe warunki zawieszenia zawarcia umowy przyrzeczonej opisane są w raporcie ESPI 13/2017 Emitenta. Zarząd poinformował również, że w momencie zawarcia ostatecznej umowy podpisana zostanie także umowa o roboty budowlane, na podstawie której Spółka wybuduje pawilon handlowy wraz z infrastrukturą. Czas zakończenia realizacji projektu wynieść ma 23 tygodnie od momentu udostępnienia placu budowy, a jej wartość szacuje się na kwotę 3,65 mln zł netto.

 

15 marca
EBC Solicitors S.A.
Zarząd Spółki poinformował, że projekt konsorcjum z udziałem Emitenta, skierowany do programistów w celu podniesienia ich kompetencji, został zakwalifikowany do otrzymania grantu w wysokości ponad 9,05 mln zł, przy całkowitej wartości projektu na poziomie 11,31 mln zł. W komunikacie Zarząd Emitenta zaznaczył, że kwalifikacja projektu do dofinansowania uzyskana została w wyniku procedury odwoławczej, w związku z czym grant przyznany zostanie pod warunkiem dostępności środków. Pełen opis informacji o dofinansowaniu znajduje się w raporcie bieżącym ESPI nr 11/2017 Emitenta.

 

16 marca
Prime Minerals S.A.
Zarząd Emitenta poinformował, że spółka zależna PT Bintang Sinar Perkasa zawarła umowę sprzedaży nieprzetworzonego wapienia ze spółką pod firmą PT Bangun Sarana Jayasakti. W ramach zawartej umowy spółka zależna od Emitenta zobowiązuje się do sprzedaży na rzecz kontrahenta 5.500 ton nieprzetworzonego wapienia. Przewidywana wartość umowy szacowana jest na ok. 167.000,00 zł.

 

17 marca
Bloober Team S.A.
Zarząd Bloober Team S.A. przekazał informację o zawarciu przez spółkę zależną WFH Games sp. z o.o. umów z następującymi podmiotami: Sony Interactive Entertainment, Microsoft Corporation, Valve Corporation oraz GOG Limited, uzyskując tym samym status autoryzowanego wydawcy na platformy PlayStation 4, Xbox One, Steampowered.com oraz GOG.com

 

20 marca
JWW Invest S.A.
Zarząd Emitenta przekazał informację o zawarciu umowy ze spółką Budimex S.A., Técnicas Reunidas S.A. - Turów Spółka Cywilna na kwotę netto 13,84 mln zł netto. Przedmiotem niniejszej umowy jest montaż kotła na terenie Elektrowni Turów.

 

21 marca
Neptis S.A.
Zarząd Spółki przekazał informację o podpisaniu umowy o dofinansowanie z funduszy europejskich projektu pn. "PROFIL KIEROWCY- system rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym". Wartość projektu określona została na 4,64 mln zł, natomiast dofinansowanie opiewać ma na kwotę 2,07 mln zł. Celem projektu jest opracowanie systemu informatycznego, który będzie określać indywidualny profil kierowcy.

 

22 marca
Fluid S.A.
Zarząd Fluid S.A. przekazał, iż Emitent został poinformowany o zamiarze skorzystania przez podmiot uprawniony na podstawie zawartej z Emitentem umowy inwestycyjnej z prawa wskazania inwestora, który uprawniony będzie do objęcia 1.000.000 akcji Spółki po cenie emisyjnej równej 1,00 zł. Akcje obejmowane przez inwestora będą akcjami nowej emisji, realizowanej w ramach kapitału docelowego Emitenta.

 

23 marca
FITEN S.A. w restrukturyzacji
Zarząd Spółki poinformował o złożeniu cofnięcia pozwu w całości bez zrzeczenia się roszczenia w sprawie przeciwko PKP Energetyka S.A. o ustalenie, że pomiędzy Spółką a kontrahentem nadal obowiązuje umowa ramowa sprzedaży energii elektrycznej z dnia 9 lipca 2014 roku oraz zawarte na jej podstawie porozumienia transakcyjne. Decyzja o cofnięciu pozwu została podyktowana upływem terminu na realizację zdecydowanej większości z porozumień transakcyjnych zawartych z kontrahentem i brakiem przez to możliwości ich przymusowej realizacji w przyszłości, a także zrealizowaniem celu postępowania w zakresie dochodzenia i obrony praw Spółki.

 

24 marca
Arrinera S.A.
Zarząd Emitenta poinformował, że w dniu 30 marca 2017 r. rozszerzy zakres swojej działalności poprzez uruchomienie sklepu online, w którym sprzedawał będzie odzież i akcesoria sygnowane marką Arrinera nawiązujące do samochodu Arrinera Hussarya GT. Przyjęty przez Spółkę model sprzedaży zakłada wykorzystanie e-commerce jako głównego kanału dystrybucji, co doprowadzić ma do maksymalizacji rentowności przedsięwzięcia na tym etapie rozwoju.

 

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie