Chat with us, powered by LiveChat

Duże zmiany na Liście ostrzeżeń SII. Przybyło kilkadziesiąt spółek!

Skomentuj artykuł

W tym tygodniu na Listę ostrzeżeń SII wpisano aż kilkadziesiąt nowych spółek. Łączna liczba podmiotów, które znajdują się obecnie w wykazie publikowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, sięga już niemal 90. Wiele firm spełnia więcej niż jedno kryterium kwalifikacji.

 

Ostatnie dni czerwca to gorący okres nie tylko ze względu na temperatury, jakie zazwyczaj panują w tym czasie na dworze. Większość giełdowych spółek właśnie wówczas przeprowadza swoje zwyczajne walne zgromadzenia, na których akcjonariusze zatwierdzają roczne sprawozdania finansowe i sprawozdania zarządu, a także podejmują decyzje o sposobie podziału zysku lub pokrycia straty. Ponadto duża część emitentów z rynku NewConnect dopiero wtedy (błędnie) publikuje raport okresowy za ubiegły rok obrotowy. Moment nie jest przypadkowy - zgodnie z przepisami prawa zwyczajne walne zgromadzenie spółki akcyjnej powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu nakazuje natomiast publikację raportu rocznego nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe.

 

Walka z czasem, jaką toczy wiele giełdowych spółek, nie w każdym przypadku jest zwycięska. W konsekwencji duża część emitentów nie publikuje w wymaganym terminie raportu rocznego oraz ogłoszenia o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia. Jak wielka potrafi być skala tego zjawiska, pokazuje niedawna analiza przeprowadzona przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wśród spółek z NewConnect. Okazuje się bowiem, że w tym roku aż blisko 140 spośród nieco ponad 400 zbadanych emitentów z alternatywnego systemu obrotu nie zastosowało się do obowiązujących regulacji w zakresie terminów publikacji raportów rocznych oraz zwoływania zwyczajnych walnych zgromadzeń.

 

Kolejne pozycje w wykazie publikowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych to zatem efekt braku przekazania do publicznej wiadomości w wymaganym terminie raportu rocznego lub braku przeprowadzenia zwyczajnego walnego zgromadzenia w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia poprzedniego roku obrotowego. Na Liście ostrzeżeń SII pojawiły się nowe wpisy dotyczące:

  • 9 emitentów z rynku regulowanego oraz 59 emitentów z rynku NewConnect w związku z nieprzeprowadzeniem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego 2014 (kryterium "Brak ZWZ"),
  • 23 emitentów z rynku NewConnect w związku z nieprzekazaniem do publicznej wiadomości raportu okresowego za 2014 rok (kryterium "Brak raportu rocznego"),
  • 3 emitentów z rynku NewConnect w związku z nieprzekazaniem do publicznej wiadomości raportu biegłego rewidenta dotyczącego sprawozdania finansowego za rok 2014, pomimo publikacji tego sprawozdania finansowego (kryterium "Brak raportu biegłego rewidenta").

 

Z Listy ostrzeżeń SII wykreślona została za to spółka Petrolinvest, która znalazła się tam wcześniej ze względu na brak publikacji raportu za rok 2014 - 1 lipca 2015 roku emitent opublikował bowiem zaległy raport okresowy. Ponadto Listę ostrzeżeń SII opuściły spółki: Euroimplant, Gant, Aduma, Cerabud, Infoscope oraz Yureco. Jest to jednak związane z wykluczeniem akcji wspomnianych wyżej emitentów z obrotu na rynku regulowanym lub na rynku NewConnect.

 

Lista ostrzeżeń SII, będąca autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, publikowana jest od 19 lutego 2015 roku. Jej adresatem są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym. Lista ostrzeżeń SII opiera się na dziewięciu obiektywnych kryteriach kwalifikacji i ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego. 

 

Zasady kwalifikacji spółek na listę ostrzeżeń SII oraz aktualne wpisy śledzić można na stronie: www.sii.org.pl/listaostrzezen.

 

Lista ostrzeżeń SII 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie