Chat with us, powered by LiveChat

Stowarzyszenie dokonuje ponad 20 zmian na Liście ostrzeżeń SII

Skomentuj artykuł

 15 maja 2015 r. minął termin publikacji raportów kwartalnych za I kwartał 2015 r. Grupa, aż 14 notowanych spółek, których akcje są notowane na NewConnect, nie dopełniła tego obowiązku informacyjnego. W przypadku emitentów z rynku regulowanego, z powodu braku raportu śródrocznego na Listę ostrzeżeń SII zostało wpisanych 8 spółek.  

 

Minęły zaledwie dwa tygodnie odkąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych dokonało licznych zmian na Liście ostrzeżeń SII, a na listę została wpisana kolejna liczna grupa spółek. Tym razem związane jest to z niedopełnieniem przez emitentów obowiązku publikacji raportów okresowych za I kwartał 2015 r., których to termin publikacji upłynął 15 maja 2015.

 

Nowe podmioty na Liście

 

Na Listę ostrzeżeń SII zostało wpisanych łącznie 11 nowych podmiotów, w tym aż 10 spółek notowanych na małym parkiecie i jedna notowana na GPW. Spośród emitentów z NewConnect na małym parkiecie na Listę ostrzeżeń SII wpisane zostały następujące spółki akcyjne: Art New Media, Astro, BDF, De Molen, GC Investment, Jurajski Dom Maklerski, Progres Investment, Węglopex, Yureco oraz Zakłady Mięsne Mysław. Nowym podmiotem na Liście ostrzeżeń SII z rynku głównego jest natomiast Ideon S.A., który nie opublikował skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Dodatkowo emitent wskazał, że raport kwartalny zostanie opublikowany dopiero 29 maja 2015 r.  

 

Spółki z kolejnymi naruszeniami

 

Aduma, Cerabud i Kampa, to trzy spółki akcyjne z NewConnect, które już wcześniej zostały wpisane na Listę ostrzeżeń SII z związku z zaistnieniem innych zdarzeń stanowiących podstawę do dokonania wpisu. W przypadku tych spółek informacja o przyczynach wpisu na listę została rozszerzona o adnotację o niedopełnieniu obowiązku publikacji w terminie raportu śródrocznego. Decyzja o zmianach na Liście ostrzeżeń SII dotyczyła także siedmiu spółek notowanych na GPW, które od pewnego czasu obecne już są na niej w związku z innymi kryteriami kwalifikującymi je do takiego wpisu. Dotyczy to spółek: Alterco, Cash Flow, Dolnośląskie Surowce Skalne, Euroimplant, Gant Development, Mewa oraz MSX Resources. Każdy z wymienionych podmiotów pomimo upływu terminu, nie opublikował raportu okresowego za I kwartał 2015 r. W konsekwencji poszerzył się krąg naruszeń kwalifikujących te spółki do obecności na Liście ostrzeżeń SII. Ponadto w związku z publikacją zaległego raportu za IV kwartał 2014 r. przez spółkę Globale Trade S.A. notowaną na rynku NewConnect, Stowarzyszenie dokonało skreślenia tego podmiotu z Listy.  

 

Lista ostrzeżeń SII, będąca autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, publikowana jest od 19 lutego 2015 roku. Jej adresatem są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym. Lista ostrzeżeń SII opiera się na dziewięciu obiektywnych kryteriach kwalifikacji i ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego. 

 

Zasady kwalifikacji spółek na listę ostrzeżeń SII oraz aktualne wpisy śledzić można na stronie: www.sii.org.pl/listaostrzezen.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie